آشنایی با گروه
 

دكتر مهدي محمدزاده

سمت:  كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماريها 

تحصيلات: دكتري حرفه اي پزشكي

سابقه كار :

1 - پزشك مركز بهداشتي ‌درماني ديزج‌ دول از توابع شهرستان اروميه ( 75 - 74‌ )

2 -  رئيس مركز بهداشت شهرستان بناب ( 80 – 75 )

مسئوليت هاي اداري :

1 - كارشنا س  بيماريهاي آميزشي و ايدز استان

فعاليت های علمی :

1 -  همكاري در انتشار پيك بهداشت شهرستان بناب

2 -  شركت در سمينارهاي ايدز و هپاتيت بعنوان مدرس

3 -  مدرس منطقه ا ي ارتقاء كيفيت

4 -  همكاري در تهيه و تنظيم جزوه آموزشي كاهش مرگ و مير كودكان

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر