آشنایی با گروه
 

یعقوب میرزایی

 

نام و نام خانوادگی: یعقوب میرزایی

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت محیط

سمت : کارشناس بیماریهای منتقله از آب و غذا و برنامه کنترل و حذف مالاریای استان

 
فعالیت های :

- مربی خانه های بهداشت مراکز بهداشتی و درمانی هوراند (73-76)

- مربی خانه های بهداشت مراکز بهداشتی درمانی اهر (76-79)

- مربی خانه های بهداشت مراکز بهداشتی و درمانی خاروانا از توابع شهرستان ورزقان(80- 79)

- مربی خانه های بهداشت باسمنج از توابع شهرستان تبریز

- رئیس دفتررئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت استان (83-86 )

- کارشناس برنامه کنترل مالاریای استان از سال 87-95

- کارشناس بیماریهای منتقله از آی و غذای استان از سال 91 - 95
 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر