آشنایی با گروه
 

درمان همزمان ضدرتروويروسي و سل

بسياري از واجدين شرايط شروع درمان ضدرتروويروسي كساني هستند كه همزمان مبتلا به سل نيز هستند. سل عامل اصلي مرگ و مير در ميان بيماران مبتلا به ايدز مي‌باشد. تنها در سال 1999 حدود 30% مرگ و ميرهاي مربوط به ايدز به دليل سل بوده است. از طرفي نيز شروع درمان ضدرترويروسي براي مبتلايان به سل كه در مرحله ايدز هستند تاثير بسيار مثبتي بر روند بهبوديشان داشته است. با توجه به مشكلات اخيري كه در موضوع درمان همزمان سل و HIV روبرو شده ايم و با استناد به آخرين دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني ونيز داروهاي موجود،‌ دستورالعمل زير تنظيم شده است.

وضعيت بيمار

دستورالعمل درمان

شمارش سلولهايCD4+ كمتر از 200 در ميلي‌متر مكعب

* شروع درمان ضدسل
* شروع درمان ضدرتروويروسي ظرف مدت 2 هفته تا 2 ماه از شروع درمان ضدسل (به محض تحمل درمان ضدسل بوسيله بيمار)

شمارش سلولهايCD4+ بين 200 و 350 يا شمارش مطلق لنفوسيت ها كمتر از 1200 در ميلي‌متر مكعب

* شروع درمان ضدسل
* شروع درمان ضدرتروويروسي بعد از دو ماه از شروع درمان سل

سلولهايCD4+ بيش از 350 يا شمارش مطلق لنفوسيت ها بيش از 1200

* شروع درمان ضدسل
*پايش روتين شمارش سلولهايCD4+ و شروع درمان ضدرتروويروسي زماني كه واجد شرايط شود

عدم دسترسي به شمارش CD4

* شروع درمان ضدسل
* شروع درمان ضدرتروويروسي منوط به وجود ساير علائم باليني و شمارش مطلق لنفوسيت ها خواهد بود.

چنانكه مشخص است،‌ درمان ضدرتروويروسي براي كليه مبتلايان به سل كه شمارش سلولهاي CD4+ كمتر از 200 دارند توصيه شده است. البته درمان سل براي كساني كه مبتلا به سل ميشوند از اولويت اول برخوردار مي‌باشد و نبايد تحت الشعاع درمان ضدرتروويروسي قرار گيرد.

رژيم دارويي ضدرتروويروسي كه در حال حاضر براي مبتلايان به سل همزمان كه تحت درمان ضدسل با ريفامپيسين هستند،‌ توصيه ميشود: زايدوودين + لاميوودين + نويراپين يا افاويرنز با دوز 800 ميلي‌گرم روزانه

دقت :

* تجويز افاويرنز براي زناني كه در دوران باروري به سر مي‌ّبرند و از ابزار ضدبارداري موثري استفاده نكرده و احتمال بارداري دارند توصيه نميشود.

* استفاده همزمان از نلفيناوير يا اينديناوير با ريفامپيسين، ممنوع است.

* استفاده از نويراپين همزمان با ريفامپسين تنها زماني كه امكان انتخاب داروي ديگري وجود نداشته باشد توصيه ميشود.

درصورت لزوم درمان همزمان ضدسل و ضدرتروويروسي:

1- دريافت صحيح و تحت نظارت (DOTs ) داروهاي ضدسل اولويت داشته ترجيحا از رژيم هاي درماني كه حاوي ريفامپيسين هستند استفاده شود.

2- درصورتيكه قبلا بيمار تحت درمان ضدرتروويروسي بوده است:

* در درجه اول شروع درمان ضدسل حاوي ريفابوتين و ادامه درمان قبلي ضدرتروويروسي توصيه ميشود.

* درصورت عدم دسترسي به ريفابوتين، افاويرنز يا نويراپين،‌ و تشخيص متخصص عفوني مبني بر لزوم شروع هرچه سريعتر درمان ضدرتروويروسي،‌ استفاده از سه داروي ايزونيازيد، پيرازيناميد و اتامبوتول براي مدت 18 تا 24 ماه در كنار رژيم سه دارويي ضدرتروويروسي كه حاوي نلفيناوير يا اينديناوير است، ارجحيت خواهد داشت.

* قطع درمان ضدرتروويروسي به هيچ وجه توصيه نميشود و تنها درصورتيكه داروي ريفابوتين يا افاويرنز/نويراپين در دسترس نبوده، بيمار نيز تحمل كافي در دريافت داروهاي ضدسل فوق براي طولاني مدت نداشته باشد، قطع نلفيناوير يا اينديناوير به صورت موقت ممكن است مورد پيدا كند كه البته اين شرايط به هيچ وجه مطلوب نخواهد بود.

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر