آشنایی با گروه
 

درسهائي از اجراي برنامه هاي سرنگ و سوزن در ساير كشور ها

عليرغم اجراي برنامه هاي سرنگ و سوزن در برخي از شهرهاي جهان شامل مونترال و ونكوور ،عفونت HIV همچنان ميان معتادين تزريقي گسترش يافته است (7 ) .

در مطالعه ششتر و همكاران در ونكوور شيوع عفونت HIV در معتادين تزريقي كه از برنامه هاي سرنگ و سوزن استفاده كرده بودند، بيشتر بود (5 ) . اين يافته به اين نتيجه منجر شد كه برنامه هاي سرنگ و سوزن گسترش HIV را سرعت مي دهند و بايد متوقف شوند. اما ششتر عوامل مخدوش كنــنده اي را يافت كه مي توانست توجيه گر شيوع بيشتر عفونت HIV در معتادين تزريقي استفاده كننده از برنامه هاي سرنگ و سوزن باشد .اين معتادين جوانتر بودند و احتمال بي خانمان بودن ،دفعات بيشتر تزريق ،استفاده مكرر از كوكائين، اشتغال در كارتجارت جنسي ،زنداني شدن در شش ماه قبل از مطالعه و شركت در تزريق هاي گروهي در آنها بطور قابل توجهي بيشتر و احتمال شركت آنها در برنامه هاي نگهدارنده متادون كمتر بود احتمال اينكه چنين عواملي باعث شيوع بالاتر HIV در معتادين تزريقي استفاده كننده از برنامه هاي سرنگ و سوزن باشد ، بيش از احتمال تشكيل شبكه هاي جديد تزريق مواد مخدر به صورت مشترك است و متعاقباً نيز نشانه اي از وجود چنين شبكه هائي مشاهده نشد (7 ) . تجربه كانادا نشان مي دهد كه اگر چه برنامه هاي سرنگ و سوزن مهمند ،اما آنها تنها جزئي از يك برنامه جامع و هماهنگ پيشگيري از عفونت هاي منتقل شونده از راه خون هستند كه بايد شامل ارائه مشاوره و آموزش به معتادين ،حمايت هاي اجتماعي ،پزشكي قانوني ،ارائه مشاوره و آزمايش HIV ،آموزش عمومي درباره اعتياد و پيشگيري اوليه از اعتياد ،آموزش عمومي جهت تغيير نگرش عموم درباره معتادان تزريقي ،مراكز ارائه درمان داروئي مثل درمان اعتياد و برنامه نگهدارنده متادون و ارائه خدمات مشابه در زندانها و درگير نمودن سازمان يافته معتادان تزريقي در كنترل اپيدمي باشد (7 و 16 ) . از سوي ديگر به هنگام اجراي اين برنامه ها بايد توجه داشت كه تعداد سرنگ هاي ارائه شده كافي باشد . در ونكوور اگر چه اجراي برنامه هاي سرنگ و سوزن نسبتاً به طور زودرس و در مراحل نخستين شروع اپيدمي HIV آغاز شد ،اما تعداد سرنگ و سوزن هائي كه ارائه مي گرديد ،به طور واضحي كمتر از آن بود كه امكان استفادة يكبارمصرف از وسايل تزريق را فراهم سازد . به علاوه امكان دسترسي به مراكز درمان اعتياد ،مراكز ارائه نگهدارنده متادون و مشاوره ناكافي بود (7 ) . همچنين امكان دسترسي معتادان تزريقي به وسايل استريل تزريق به روش هاي ديگري بجز برنامه هاي سرنگ و سوزن مثل امكان خريد از داروخانه ها نيز بايد فراهم باشد و برنامه هاي سرنگ و سوزن با شيوه هاي مختلف اجرا شود تا بتواند لايه هاي مختلف معتادان تزريقي را پوشش دهد (16 ) .

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر