توفیق علیزاده مباشر

سمت : رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت استان
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان، شهید بهشتی و  آزاد اسلامی واحد تبریز
سابقه خدمت : 27 سال
سوابق تجربی : 24 سال

الف - سوابق اداری :
1. مسئول امورادرای شبکه بهداشت درمان شهرستان بستان آباد

ب : سوابق فنی
  1. معاون بهداشت مرکز بهداشت شهرستان بستان آباد
  2. کارشناس آموزش سلامت استان
ج : سوابق مدیریتی
1. معاونت شبکه بهداشت درمان شهرستان بستان آباد
2. معاون امور بهداشت شهرستان بستان آباد


د : سوابق علمی و تحقیقاتی :
تدوین یا مشارکت در تدوین  مقالات علمی
1- بررسی عملکرد وضعیت نیاز سنجی سلامت در استان آذر بایجان شرقی (اولین کنگره بین الملی آموزش بهداشت (سخنرانی )
2- بررسی نقش دور های آموزشی باز آموزی (صمن خدمت) در کار آئی ورضایت شغلی کارکنان مرکز بهداشت استان و مرکز بهداشت شهرستان تبریز  1386
3- نیاز سنجی سلامت در استان آذر بایجان شرقی (اولین کنگره بین الملی آموزش بهداشت
4- مشارکت سازمانهای مردم در زلزله استان آذر بایجان شرقی(خراسان شمالی )
5- تجربیات وکارکرد مدیریت برنامه آموزش همگانی (خراسان شمالی )
6- مشارکت داوطلبان سلامت در بهداشت محیط مناطق زازله زده ورزقان 1391تجربه اجتماع محور
7- بازی های رایانه ای وسلامت (پنجمین کنگره آموزش بهداشت دانشگاه تهران )
8- رابطه مهارتهای مدیریتی مدیران با اثربخشی آنان از دیدگاه کارکنان بهداشتی در شهرستان تبریز وواحد های تابعه (اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی )
9- مدیریت برنامه های آموزش همگانی در بحران (اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی )
10- بررسی آگاهی ونگرش داوطلبین سلامت محلات تحت پوشش استان آذر بایجان شرقی در مورد سرطان پستان (نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان )
11- مدیریت برنامه های آموزش همگانی در بلایا (ششمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث وبلایا )
12- رهبری در برنامه ریزی استراتژیک (کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 تهران )
13- ارزشیابی برنامه های آموزش همگانی براساس مدل RE-AIM  (دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی وسبک زندگی دانشگاه تربت حیدریه )
14- مدیریت برنامه های آموزشی (اولین کنفرانس ملی علوم نوین وبرنامه ریزی پایدار ایران )
15- ضرورت های مدیریت استراتژیک در محیط های آموزشی (کنفرانس ملی چار سوی علوم انسانی
)
الف : دوره های علمی:
1- کارگاه آموزشی رفتار های مخاطر آمیز ومهارتهای زندگی
2- فلو شیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی کشور (سه پودمان آموزشی )
3- کارگاه آموزشی تربیت مربیان کشوری ارزیابی نیاز های آموزشی
4- کارگاه آموزشی تربیت مربیان ارتقاء کیفیت
5- کارگاه آموزشی سیستم سلامت
6- کارگاه آموزشی حوادث در مدارس
7- کارگاه آموزشی پویایی گروه
8- کارگاه آموزشی ارتقاء مهارت آموزشی
9- تکنولوژی آموزشی
 10- کارگاه آموزشی برنامه استراتژیک
11 – کارگاه آموزشی هزینه اثر بخشی
12- کارگاه آموزشی نیازسنجی در آموزش سلامت
13- 8 دورهICDL
14- کارگاه آموزشی تربیت مربیان بسیج سلامت
15- کارگاه آموزشی خشونت علیه زنان
16- کارگاه آموزشی ارتباطات وانگیزش در مدیریت
17- کارگاه آموزشی ابزارهای کیفیت در مدیریت
18- کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی سالم
19- کارگاه آموزشی بیماریهای قلبی وعروقی
20- کارگاه آموزشی اصول وتکنیک های نیاز سنجی در آموزش سلامت
21- کارگاه آموزشی مهارتهای آموزشی ( اصول ، مبانی وتئوریها )
22- کارگاه آموزشی برنامه ریزی در آموزش سلامت شیوه های آموزش سلامت
23- کارگاه آموزشی برنامه مروجین سلامت روز
24- کارگاه آموزشی مراقبت ومدیریت بیماریابی در سنین مدرسه وجوانان
25- کارگاه های آموزشی advocacy 
26- کارگاههای آموزشی اصول مذاکره وچانه زنی
27 کارگاه آموزشی ارتباطات در آموزش سلامت
28- کارگاه آموزشی آموزش در شرایط بحرانی
و...تاکنون حدود 1730 ساعت کارگاه آموزشی
 آموزش بهداشت