آشنایی با گروه
 

برنامه استاني مالاريا (حفظ و تثبیت وضعیت موجود پاک استان) از طریق :

1 – نظارت

2 – پايش

3 – پشتيباني

4- حساس سازی همکاران در مناطق مستعد برگشت مجدد مالاریا در شهرستانهای خداآفرین - کلیبر و جلفا از طریق آموزش

5 – جلب مشاركت بین بخشی و مردم و مسئولين

6- اجرای برنامه کنترل ناقل مالاریا در شهرستانهای خداآفرین - کلیبر و جلفا که مستعد برگشت بیماری می باشند.

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر