آشنایی با گروه
 

بایرام میرزایی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

سوابق :

- مربی خانه های بهداشت شهرستان تبریز 1382-1387

- کارشناس بیماری های مرکزبهداشت شهرستان تبریز87-90


- کارشناس زنجیره سرد استان ازسال90 تا 1400

-کارشناس زئونوز

 
 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر