جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
  لیلا عبداللهی

تحصیلات: لیسانس آمار و مدارک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سوابق کاری و مسئولیت های اجرایی :

متصدی پذیرش بستری و درمانگاه بیمارستان سینا در 1386- 1385

کد گذاری پرونده بیماران بستری و سرپایی در واحد مدارک پزشکی بیمارستان سینا در 1386-1385

کارشناس ثبت سرطان در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 1386 تاکنون

سوابق آموزشی:

برگزاری کارگاه آموزشی کدکذاری در برنامه ثبت علتی مرگ و میر در سال 1392 برای کارشناسان آمار و ثبت علتی مرگ شهرستان های استان بر اساس کتاب ICD10 کتاب بین المللی طبقه بندی بیماری ها

برگزاری کارگاه آموزشی ICD-O ( کدگذاری  و طبقه بندی بین المللی سرطان ها) برای کارشناسان آمار و مدارک پزشکی بیمارستان های استان و تحت پوشش برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت  استان

تشویق و تقدیر:

تشویق از طرف آقای دکتر کوشا معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی به جهت انتخاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز جزو دانشگاههای برتر از حیث برنامه ثبت سرطان کشوری در دی ماه سال 1387

تشویق و تقدیر از طرف مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی برای برگزاری نشت فصلی روسا و معاونین غیرواگیر کل کشور  در سال 1394

تقدیر و تشکر در اجرای برنامه های هفته سلامت از طرف جناب آقای دکتر تبریزی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393

مهارت کامپیوتری: MS Excel, MS PowerPoint, MS Access and MS Word, SPSS

پایان نامه:

پایان نامه دوره کارشناسی آمار و مدارک پزشکی با عنوان جنبه های قانونی مستند سازی در پرونده بیمار وسایر  مستندات پزشکی  در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1385-1384

ارائه مقاله و سخنرانی ها:

1-بررسی مورفولوژی شایع در توپوگرافی سرطان کولورکتال  در سالهای 91-85 در استان آذربایجان شرقی- همایش سرطان مر کز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی یزد

2-مقایسه سرطان پستان شناسایی شده در استان آذربایجان شرقی در سال های 90-85- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3-بررسی ترند سرطان های  گوارش در استان آذر بایجان شرقی در 5 سال اخیر-Asian  pacific  tournal  of  cancer  prevention- 2014

4-مقایسه الگوی سنی سرطان ها در استان آذربایجان شرقی در سال 1388

کارگاه آموزشی:

شرکت در کاره آموزشی فیزیکال اکتیویتی National  Training  Course  On Physical  Activity  and  Health  held  at  Tabriz university  of  Medical  Sciences  2015

شرکت در کارگاه کشوری ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت برگزار شده توسط مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر در آبان ماه سال 1394