جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
 آشنایی با گروه
 
  گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
 

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

نیاز سنجی آموزشی کارکنان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تبریز

مجریان طرح:دکتر حسن جهان بین-جواد فرحی شاهگلی (حوزه معاونت بهداشتی – گروه کارشناسان گسترش شبکه ها)

این طرح با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تبریزاجرا گردیده است .

بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده

موفقيت هر سازماني در راه رسيدن به اهداف كوتاه مدت و درازمدت خود ، با منابع انساني آن سازمان * رابطه مستقیم دارد .مديريت منابع انساني براي بهينه ساختن استعداد نهاني انسان­ها برنامه­هايي ابداع مي­كند تا هدف­هاي فردي و سازماني شناسايي شوند. براي تحقق اهداف مديريت منابع انساني رعايت اصول زير الزامي است:

- گزينش و استخدام افراد مناسب براي انجام وظايف شغلي

- پرداخت به ازاي كار

- همكاري مديريت سازمان با اتحاديه­هاي شغلي

- جمع آوري اطلاعات منظم از وظايف شغلي و آموزش­هاي مورد نياز

بنابراین آموزش یا به عبارت دیگر مهارت آموزی ** به عنوان یکی از مولفه های مهم در بسیاری از سازمانهای موفق که با برنامه ریزی و تدارک پیشاپیش برای دستیابی به اهداف و مقاصد معینی سرو کار دارند از دیر باز مورد توجه بوده است .

آموزشی قاعدتا بایستی بر اساس وظایف واحد های سازمانی و رسته ها و رشته های شغلی ، مراحل‌، رويه‌ها و مهارتهاي‌ مورد لزوم‌ در هر شغل‌ ، نیاز های اظهار شده کارکنان ، تغییرات تکنولوژیکی در چهارچوب راهبردهای وزارتخانه در نظر گرفته شود. و بنابراین نیاز سنجی آموزشی ***برای نیل به این هدف اجتناب ناپذیر است .

هدف از نيازسنجي آموزشي شناسايي ملزومات عملكرد يا نيازهاي يك سازمان به منظور كمك به جهت دهي منابع در بخشهايي كه نياز بيشتري وجوددارد مي باشد، يعني نيازهايي مد نظر هستند كه ارتباط نزديكي با رضايت بخشي اهداف و فعاليتهاي سازماني دارند و باعث بهبود بهره وري و توليد كالاها و خدمات با كيفيت می شوند.

نيازسنجي اولين گام در اجراي برنامه هاي آموزشي بهبود و بهسازي عملكرد مديران و كاركنان مي باشد و از يافته هاي آن براي تعيين اهداف آموزشي، انتخاب و طراحي برنامه هاي آموزشي، اجراي برنامه ها و ارزشيابي از آنچه كه آموزش به وجود آورده است استفاده مي شود. اين فرآيندها يك سيكل پيوسته اي را به وجود مي آورند كه همواره با نيازسنجي آموزشي آغاز مي شود.

نظر بر آنکه تاکنون آموزشهای کارکنان بهداشتی داشگاه علوم پزشکی تبریز بدون نیاز سنجی انجام گرفته است بر آن شدیم که به منظور مشخص کردن نیازهای آموزشی کارکنان بهداشتی استان آذربایجان شرقی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و تهیه برنامه پنج ساله آموزش کارکنان مذکور طرح نیاز سنجی آموزشی کارکنان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز را به مورد اجرا بگذاریم .

با توجه به آنکه این طرح آموزشهای لازم کارکنان را برای بهره وری بیشتر سازمان مشخص خواهد نمود می تواند مدیران دانشگاه را در رسیدن به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود یاری دهد .

در این طرح کلیه پستهای سازمانی موجود( 95 پست ) در رده کارکنان بهداشتی درمانی بر اساس دفترچه تشکیلات پرسنلی مرکز بهداشت استان و شهرستانها شناسایی گردیدهو پس از آنالیز شغلی دوره های آموزشی لازم(عمومی تخصصی ) برای هر پست سازمانی مشخص شده است .

در خاتمه عناوین مورد نیاز آموزشی برای هر پست سازمانی و نیز جدول زمان بندی آموزشهای کارکنان بهداشتی استان در برنامه access وارد گردیده است .

امیداست که از نتیجه طرح در تهیه برنامه 5 ساله آموزش مداوم مرکز بهداشت استان استفاده گردد .

کلید واژه ها :

* سازمان : یک سیستم یا مجموعه ای از چند سیستم است که در کنار یکدیگر کار مشخصی را انجام می دهند

** مهارت آموزي : نوعي از يادگيري است كه به منظور تقويت مهارت­هاي عملكرد كارمند در يك شغل مشخص انجام مي­شود.

***نیاز سنجی آموزشی : شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی

روش کار :

نوع‌ مطالعه‌ از نوع توصيفي‌ بوده و به صورت مطالعه میدانی و کتابخوانی بوده است و جمعیت مورد مطالعه ،کلیه پستهای سازمانی مصوب در رسته های بهداشتی درمانی می باشند که در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام وظیفه می نمایند. (جدول شماره 1 ضمائم )

انتخاب الگوی نیاز سنجی براساس منابع موجود ، نحوه میزان ومشارکت کارکنان ، تشکیلات و ساخنار سیسنم ، پراکندگی واحدهای تابعه ، نحوه تعامل سطوح مختلف ستاد و محیطی با یکدیگر وجود مستندات ومدارک موجود بوده است که می توان به الگوهای زیر اشاره نمود :

1- الگوی هدف محور : که براساس مدنظر قرار دادن اهداف سازمانی وتحلیل شغل کارکنان در راستای کسب وارتقا مهارت ودانش گروههای هدف برای انجام هر وظیفه اصلی جهت رسید ن به اهداف فوق و کاهش فاصله بین وضع مطلوب و وضع موجود ( یعنی رفع نیازها ) بوده است .

2- الگوی مساله محور : از این الگو در تحلیل سازمانی استفاده شده است به این صورت که با بهره گیری از تکنیک دلفی در نظر سنجی از اعضای هیا ت علمی ومسئولین گروههای کارشناسی حوزه معاونت بهداشنی دانشگاه نیازهای آموزشی (فاصله بین وضع مطلوب و وضع موجود ) تعیین گردیده است .

3- الگوی ترکیبی : استفاده از ترجیحات و علایق گروههای هدف واعلام نظر در مورد آنها توسط کارشناسان ستادی مرکز بهداشت استان وتعیین فاصله بین وضع موجودو وضع مطلوب دراین الگو مورد نظر بوده است .

مراحل انجام بررسی به طئر خلاصه به شرح زیر بوده است :

در مرحله نخست با استفاده از فرم تحلیل کلی شغل ( فرم شماره1 ضمایم ) برای هر پست سازمانی موجود در جدول شماره 1 ،کلیه وظایف شغلی کارکنان لیست شد وسپس تعدادی ازآانها ،توسط کمیته آموزش مداوم مرکز بهداشت استان متشکل از 11نفر فرد مطلع و صاحب نظر ، به عنوان وظایف اولویت دار تعیین گردید در مرحله بعدی وظایف مهم از طریق گروه های کاری کارشناسان ستادی (4-8نفراز هر گروه کارشناسی ) موردتجزیه وتحلیل قرار گرفتند و برای هر وظیفه اصلی چندین وظیفه فرعی تعیین گردید (فرم شماره 2 ضمایم )

پس از تعیین وظایف فرعی ، مهارتهای مورد نیاز برای انجام بهینه هر وظیفه اصلی (یا وظایف فرعی ) مشخص گردیدند وسپس عناوین دوره های آموزشی تخصصی وعمومی مرتبط با هر وظیفه اصلی تعیین گردیدند (فرم شماره 3 ضمایم ) در مرحله بعدی کلیه دوره های آموزشی استخراج شده برای هر وظیفه اصلی آموزشی ، در یک فرم به عنوان دوره های آموزشی برگرفته شده از تحلیل شغلی برای هر پست سازمانی جمع آوری گردیدند (فرم شماره 4 ضمائم )

جهت آگاهی ونظرسنجی از گروههای هدف ، لیست نیاز های آموزشی استخراج شده در فرم 4 ، با توجه به کثرت شاغلین درپستهای سازمانی مورد مطالعه ، به تمامی ویا 5% کارکنان دارای پسنهای سازمانی در قالب فرم تظر ستجی ارسال گردید تا با استفاده از روش دلفی موافقت یا عدم موافقت خویش را در مورد دوره های پیشنهادی اعلام دارند (فرم شماره 5 ضمایم )

نتایج استخراجی از نظر سنجی فوق به عنوان دوره های آموزشی مورد نیاز تحلیل فردی مشخص گردیدند

جهت تدوین دوره های آموزشی مرتبط با تحلیل سازمانی لیست دوره های آموزشی اسنخراج شده از تحلیل شغلی فرم شماره 4) به مسئولین گروههای کارشناسی مرکز بهداشت استان واعضای هیات علمی دانشگاه ارسال ونظرات آنان در به روش دلفی جمع بندی گردید . (فرم شماره 6)

نتایج استخراج شده ازسه روش فوق به عنوان دوره های آموزشی عمومی وتخصصی به تفکیک پستهای سازمانی جمع بندی گردید . (فرم شماره 7 ضمائم )

یادآوری می گردد در نظرسنجی از گروه های هدف ومسئولین گروههای کارشناسی مرکز بهداشت استان و اعضای هیات علمی دانشگاه ، علاوه بر دوره های آموزشی اسنخراجی از تحلیل شغلی ، دوره های آموزشی پیشنهادی نامبردگان نیز مد نظر بوده است .

در پایان براساس اطلاعات بد ست آمده ،عناوین آموزشی به تفکیک پستهای سازمانی موجود تعیین گردید و مشخصات هر دوره آموزشی در قالب فرم "چکیده مشخصات دوره های آموزشی " گرد آوری گردید. . (فرم شماره 8 ضمائم )

با توجه به تعدد فرمهای تکمیل شده فرمهای چکیده مشخصات دوره های آموزشی و الویت بندی 5ساله آنها نتایج در CD پیوست آمده است .

به لحاظ عدم وجود فرضیه فقط از آمار توصیفی (در صد ، فراوانی و یا میانگین استفاده خواهد شد .) که داده های جمع آوری شده در برنامه نرم افزاری access وارد و سپس نتایج حاصله مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد .

نتایج :

پس از جمع آوری داده ها وواردکردن آنها درکامپیوتر ، از طریق برنامه ACCESS نتایج استخراج گردید که نمونه ای از آنها به صورت جداول جداگانه و به تفکیک پستهای سازمانی در پیوست گزارش ضمیمه می باشد که دراین جداول کلیه دوره های مورد نیاز برای هر پست سازمانی به تفکیک و الویت بندی 5 ساله آمده است .( جداول 1و2 ضمائم و CDپیوستی ).

با مطالعه جداول مذکور مشاهده می شود که برای اکثر پستهای سازمانی ، تعداد دوره های پیش بینی شده بیش از حد معقول می باشد و اجرای تمامی آنها با محاسبه روزه های کاری گروههای هدف در طول سال به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشند ، به عنوان مثال در سال 1386تعداد دوره های پیش بینی شده برای پست سازمانی کارشناس مبارزه با بیماریها 17 دوره و برای پست سازمانی کارشناس بهبود تغذیه 14 دوره می باشد .

لذا جهت حل مشکل فوق درتدوین دوره های آموزشی وتهیه تقویمها ی آموزشی سالانه، از این جداول استفاده خواهد شد به طوری که پس از تعیین لیست وعناوین دوره های آموزشی برای پستهای سازمانی مختلف و با توجه به محدویت زمانی برگزاری دوره ها ، محدودیت ساعات آموزشی (حداکثر 80ساعت در سال برای هر فرد )، امکانات اجرایی و... ناچار از الویت بندی خواهیم بود که این کار توسط کارشناسان گروههای کارشناسی مرکز بهداشت استان صورت خواهد گرفت .

بحث ونتیجه گیری :

متاسفانه با وجود اهمیت فراوان قضیه دررابطه با نیاز سنجی آموزشی کارکنان بهداشتی تاکنون مطالعه ای صورت نگرفته و آمارگزارشات و نظرات شركت كنندكان در تعدادي از دوره هاي آموزشي برگزار شده درحوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بيانگراين مطلب است كه عليرغم رضا يت بخش بودن دوره هاي آموزشي از نظر كمي ( بر گزاري116 دوره آموزشي در طول سال 80 به تعداد 5962نفر روزو 180دوره براي 3738نفرروز در طول سال 82 )رضايت چنداني درارتقای کارآیی شغلی فراگيران نداشته ست.

طبق بررسیها ونظرات کارشناسان مربوطه معایبی به شرح زیر در اجرا روند فعلی به چشم می خورد :

1- تکراری بودن بعضی از دوره ها

2-کاهش انگیزه بعضی از شرکت کنندگان (به دلیل پایین بودن کیفیت آموزش )

3-صرف هزینه بیشتر و اتلاف نیروی انسانی ( برای دوره های با تعداد کمتر شرکت کنندگان )

4-نیودن شانس مساوی شرکت در دوره های آموزشی و عدم برخورداری عادلانه از مزایای مربوطه برای کلیه کارکنان

5-مشکل نظارت و ارزشیابی دوره ها

6-مشارکت کمترگروههای کارشناسی استان

7- احتمال برگزاری دوره های غیر ضروری برای گروههای هدف خاص مثلا برای پزشکان، بهورزان و کاردانان

8-مشکل بودن صدور گواهی های آموزشی

9-تحت الشعاع بودن محتوی وکیفیت دوره های آموزشی توسط امتیاز های صادره برای دوره ها

10-برگزاری دوره های آموزشی غیر مرتبط با پودمانهای آموزشی

لذا در راستای اجرای نظام نوین آموزش کارکنان در برنامه چهارم توسعه وبا توجه به قوانین مصوب از جمله محدودیت ساعات آموزش کارکنان ، صدورگواهی های آموزشی کدداربرای بهره مندی کارکنان از مزایای مربوطه ، برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با پست سازمانی (که منحصرا از طریق نیاز سنجی استخراج شده است )از اهمیت خاصی برخوداراست .

یکی از مهمترین دست آوردهای این بررسی ، تعیین عناوین آموزشی مورد نیاز برای تمامی پستهای سازمانی در واحدهای تابعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده است ( جدول شماره 2 ضمایم )

با توجه به روش بررسی و استخراج این عناوین از سه طریق (تحلیل شغلی ، نظر سنجی از گروه های هدف و تحلیل سازمانی) اهمیت آن بیش از پیش روشن می شود چرا که تا کنون هیچ اصول خاصی برای برگزاری دوره های آموزشی تدوین نشده است ونتایج به دست آمده ،تاثیرات مفیدی در اجرای برنامه های آموزشی و پیاده سازی نظام نوین آموزش کارکنان خواهد داشت که به طور خلاصه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1. نظام مند سازی برگزاری دوره های آموزشی وصدور گواهی های آموزشی

2. نظام مند سازی اجرای سازوکار های تشویقی دوره های آموزشی ( تعجیل در گروه و اعطای معادل یک ماه حقوق وفوق العاده شغل به ازای 175سا عت دوره آموزشی )

3. هزینه اثر بخشی دوره های آموزشی

4. افزایش پوشش آموزش کارکنان

5. افزایش انگیزه شرکت کنندگان دوره های آموزشی

6. صرفه جویی در منابع انسانی ، مالی و تجهیزات

7. رعایت جوانب عدالت در برگزاری دوره های آموزشی برای افراد واجد شرایط آموزشی

8. تسهیل اعطای گواهی های تخصصی – پژوهشی براساس پودمانهای آموزشی مصوب

از سایر دست آوردها می توان به برگزاری دوره های آموزشی براساس اولویت بندی انجام گرفته برای 5 سال اشاره نمود که از این طریق اولا از تکرار دوره های آموزشی جلوگیری خواهد شد و ثانیا اثر بخشی دوره ها افزایش خواهد یافت .

موضوعاتی که در پیاده سازی پروژه مطرح بودند :

1- تعدد پستهای سازمانی

2- وجود ارتباط تنگاتنگ تعداد زیادی از پستهای سازمانی با یکدیگر در راستای رسالت سازمانی

3- لزوم پیش بینی دوره های آموزشی زیاد برای بعضی از پستهای سازمانی (مثل پزشک ، بهورز وکاردان بهداشتی )

4- اشتغال عملی تعدادی از گروههای هدف در پستهای غیر تخصصی خودشان

پیشنهادات :

1 - پژوهشگربر اساس نتايج پژوهش پيشنهاد مي‌نمايد:بر ضرورت و اهميت نيازسنجي به عنوان اولين و نخستين گام در برنامه‌ريزي سيستم بهداشت و درمان به مديران و برنامه‌ريزان تأكيد شود؛ به علت گستردگي، پيچيده بودن موضوع فرايند نيازسنجي اين موضوع غالباً از نظر دور مانده است بنابراين, پيشنهاد مي‌گردد كه با برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، سمينارها و ساير برنامه‌هاي ضمن خدمت براي دست‌اندركاران و طراحان سيستم بهداشت و درمان بتوان موضوع نيازسنجي را به صورت ساده‌تري ارائه داد؛ مفاهيم، منابع، سطوح، ابزار، الگوها. تكنيك‌هاي نيازسنجي قبل از هر گونه برنامه‌ريزي شناسايي و براي نيازسنجي, از آنها استفاده شود.

2 – نظر به اهمیت آموزش در ارتقای عملکرد سازمانی و با توجه به نتیجه تحقیق فعلی بررسی کیفیت آموزشهای ارائه شده در حوزه معاونت بهداشتی بر اساس برنامه ارائه شده 5 ساله به نظر ضروری می رسد .

3 – به منظور تهیه برنامه آموزشی 5 ساله دوم تحقیق در نحوه اجرای برنامه آموزشی دوم و نیاز سنجی مجدد در سال 89 ضروری است .

4 – رضایت سنجی از کارکنان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در رابطه با آموزشهای برگزار شده ( عنوان ، محتوا ، ...) می تواند در نیاز سنجی بعدی پیش زمینه خوبی را جهت انجام تحقیق فراهم آورد .

Abstract

Organization's success to achieve their long and short term goals is in a close direct relation with human resources for improving abilities. Human resources management produces such programs to recognize both individual and organizational aims. It is crucial regarding these principals below to fulfill human resources goals:

- Selecting and employing qualified individuals to carry out the job duty.

- Pay for case (duty).

- Organization Manager Corporation with job unions.

- Job duties and needed educations regular information gathering.

Training should basically be considered on the basis of organizational units tasks and job's classes , steps , procedures , and skills required to each job , the needs mentioned by the employee , technological changes according to the strategic framework of the ministry , and this educational need assessment in inevitable for reaching to this objective.

As a result education or in other words "skill leaning" as an important element has being been in the center of notice in all successful organizations dealing with defined goals considering in-advance programming and prep ration.

The propose of educational needed assessment is defining of organization needs in order to resource orientation in those sections with high levels of needs. Those needs are considered that have close relation with organization goals accomplishments and functions and causing productivity also qualified products and services.

Need assessment is the first step in managers and employees' improving programs performances that are applicable in goals determination.

Education program designing performance and evaluation of its results. These processes develop a cycle that begins with educational assessment.

With respect o lacking of assessment in T.M.S.U employees education up to now , we determined to perform the proposal of (Tabriz university Medical of Science employees education assessment ) in order to making a clear- cut list of their needs as well providing a 5-year educational timetable .

This proposal could help university managers archiving their long and short term proposes regarding it clarifies employees' necessary educations to more efficiency.

In the practical trend of the plan, at first all organization posts (95 posts) were determined .in the second job descriptions of any organization post were clarified in terms of priority. By the occupational analysis needed educational topics for each post and also, timetable of health staff educations( public – specific ) planned .

تقدیر و تشکر

بر خود لازم می دانیم که ضمن پوزش از عدم درج نام بسیاری از همکاران محترم به لحاظ محدودیت ، از همکاری و هماهنگی کلیه مسئولین وسروران گرامی به خصوص نامبردگان ذیل که دراین طرح نهایت همکاری را داشته اند صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم .

الف – اعضای کمیته آموزش مداوم مرکز بهداشت استان :

1- خانم دکتر فریبا صادقی - کارشناس بهداشت خانواده

2-آقای دکتر حسین مشهدی عبداللهی – رئیس گروه کارشناسان گسترش استان

3- خانم اكرم ذاكري - كارشنا س گسترش

4-آقای محمود پرستنده - کارشناس بهداشت مدارس

5-خانم مهندس نرگس رضوی - کارشناس بهداشت حرفه ای

6-خانم مهندس زهرا قیطانچی - کارشناس بهداشت محیط

7-آقای توفیق علیزاده - کارشناس آموزش بهداشت

8-آقای دکتر علیرضا حسن زاده - کارشناس دارو

9-آقای حسن فرهاد غیبی - کارشناس تغذیه

10-آقای محمد نعلبندی - کارشناس بیماریها

11-خانم مهری حسین نژاد - کارشناس بهداشت دهان و دندان

12-آقای دکتر مجید کار آموز – معاون اجرایی مرکز بهداشت استان

13-آقای دکتر احمد کوشا – رییس مرکز بهداشت استان

ب – سایر مسئولین زیربط محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

1-آقای دکتر رضاقلی وحیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه و استادیا ر دانشکده بهداشت وتغذیه

2- آقای دکتر کاظم اشجعی - کارشناس پژوهش و معاون آموزشی NPMC

3- آقای سید محمد سید حسینی اصل - رییس طبقه بندی مشاغل

4-آقای مجید خلیلی - کارشناس ضمن خدمت کارکنان

5-عباس ناشر - کارشناس طبقه بندی مشاغل

ج – مسئولین محترم گروههای کارشناسی مرکز بهداشت استان

فهرست منابع :

1-دکتر کوروش فتحی واجارگاه - نیاز سنجی آموزشی (الگوها و فنون )

2--. دكتر محمدحسين يارمحمديان (استاديار), گروه مديريت خدمات بهداشتي, دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني, دانگشاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني استان اصفهان, اصفهان.

3-- دكتر جهان بين حسن ،آموزش مداوم كاركنان ،گروه گسترش شبكه هاي مركز بهداشت استان آذربايجان شرقي 1383 ازانتشارات مركز بهداشت استان

4-عباس‌زادگان س‌م، ترك‌زاده ج. نيازسنجي آموزشي در سازمان‌ها. چاپ اول. تهران: شركت سهامي انتشار. 1379: 32-67.

5-عباس‌زادگان س‌م، ترك‌زاده ج. نيازسنجي آموزشي در سازمان‌ها. چاپ اول. تهران: شركت سهامي انتشار. 1379: 32-67.

6-Porter J. The management academy for public health: a new paradigm for public health management development. J Public Health Manage Pract 2002; 8(2): 66.

7-Raymon H. Assessing an information need. Medical College of Ohio. Available from: http://www. mco.edu/lib/education/assess.pdf.(2001): 2-3.

8-Guttman C. Older American 2000: new data system that tracks health and well being finds successes and disparities. (Statistical data in cluded). Available from: http://www.findarticles.com/cf_o/m2578/10_ 55/66472675/print.jhtml.2000: 4-5.

9- وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي. گزارشي در خصوص تعداد متخصصين مورد نياز كشور. دبير شوراي آموزشي پزشكي و تخصصي. چاپ اول. تهران: دبيرخانه شوراي آموزشي پزشكي و تخصصي. 1377: 45-63.

10-دكتر رهبر محمد رضا ،برنامه ريزي آموزش نيروي انساني در نظام تندرستي ، مركزتوسعه و ارتقا سلامت وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي، خرداد 1381

11-دكتر سياري ،علي اكبر ،كميته سياست گذاري آموزش مداوم وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي دستور العمل شماره 6808 / 3ب مورخ 19/05/78

12- دكتر حسيني ،سيد جليل - اصلاني ،اعظم ،وضعيت آموزش مداوم جامعه پزشكي در ايران 1376

13- اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي ،قوا نين و ضوابط اجرايي برنامه هاي آموزش مدا وم ،معاونت آموزشي و امور دانشگاهي ،وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي چاپ دوم 1380

14-دكتر خدايي غلامحسين و همكاران ،ضرورت راه اندازي واحد آموزش و بازآموزي ،گروه گسترش شبكه هاي مركز بهداشت استان خراسان 1383.

15-بخشنامه شماره 22554/105 مورخه 28/12/80 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

URL:http://Krypton.mankato.msus.edu\mfox/web/NeedsAssmArticle.htmLBK

 
 تحقیقات