ضميمه 9 – پيامهاي كليدي

الف – پيشگيري از بيماري كليد محدود نمودن طغيان است

ب – درمان مناسب بيماران موجب نجات جان آنان مي‌شود.

ج – تعهد سياستگذاران، رسانه‌ها و جامعه شرط اساسي موفقيت است.

د – شفافيت در اطلاع رساني، تنها راه پيشگيري از تشويش اذهان عمومي است.