چهارشنبه 24 مرداد 1397 - 03 ذو الحجة 1439
  خانه بهداشت ( داوطلبان سلامت )

دستورالعمل اجرایی رابطین روستا

مقدمه :

دسترسی به مراقبتهای بهداشتی مناسب برای همه مردم یکی از اهداف اصلی جوامعی است که جهت دستیابی به پیشرفت وتوسعه تلاسش می کنند .برنامه رابطان بهداشت برای رسیدن به هدف اجرا می گردد .به طوری که ارزشیابی برنامه رابطان بهداشت نشان داد که این برنامه توانسته است آگاهی جامعه را در زمینه های بهداشت آب مراقبت ودرمان کودکان مبتلا به اسهال –تغذیه کودکان شیر خوار –مراقبت ودرمان کودکان مبتلابه عفونت دستگاه تنفسی فوقانی –شناخت وسایل پیشگیری از بارداری –سن وفاصله مناسب برای زایمان –کنترل وزن ومراقبت از رشد کودکان ومقابله با بیماریهای عفونی در حدود 20 تا 30درصد افزایش دهد . رابطان بهداشت زنان داوطلبی هستند که ضمن پیگیری مراقبتهای اولیه پیامهای بهداشتی را به افراد خانواده در محله خودشان می رسانند.حضور رابطان زن در روستا ها می توانند کمک بزرگی به افزایش آگاهی جامعه روستا کند .

بیان مسئله :

منابع موجود نشان می دهدکه در سطح جامعه یکی از بهترین روشهای مداخله آموزش توانمندسازی زنان است واثرات مثبت این آموزش از طریق رابطان بهداشت در سیستم بهداشتی کاملا قابل مشاهده است با توجه به مشکلات موجود در روستا به لحاظ کمبودنیروی بهداشتی –دور بودن از مراکز بهداشتی درمانی –مشغله زیاد وچند پیشه بودن بهورزان وحجم بالای کار آنان – زمان کافی برای آموزش بهداشت که اولین جزءPHCمحسوب می شود را کمرنگ نموده در حالیکه آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است . لذا جذب وتربیت رابطان بهداشت درهرروستا که بتوانند بعنوان بازوان توانمند بهورزاورا در امر آموزش جامعه روستایی کمک نمایند امری اجتناب ناپذیر است.لذا طرح رابطان روستایی با هدف ارتقاءسلامت جامعه روستایی تدوین میگردد.

هدف کلی :ارتقاءسطح سلامت جامعه روستایی

هدف اختصااصی : ارتقاء آگاهیهای بهداشتی در مناطق روستایی با استفتده از جلب مشارکتهای مردمی

استراتژی :

1 : جلب مشارکت

فعالیتها

(1-برگزاری جلسات توجیهی جهت مسئولین –کارشناسان واحدهای مشارکت مردمی- گسترش شبکه هاومراکزآموزش بهورزی درخصوص اجرای طرح

2-توجیه پرسنل مراکز بهداشتی درمانی روستایی وبهورزان در خصوص اجرای طرح

3- برگزاری جلسه توجیهی بامعتمدان واعضای شورای بهداشت روستا ها درخصوص اهمیت و اهداف طرح- اهمیت جلب مشارکت مردمی – نحوه اجرای طرح – توسط کاردانان مرکز

4- انتخاب وجذب رابط هر 10 تا 20 خانوار یک رابط روستایی)

استراتژی 2: آموزش

فعالیتها

1- برگزاری کارگاه شیوه آموزشی مشارکتی برای کاردانان وبهورزان مجری طرح

2- تهیه وارسال متون آموزشی برای رابط روستایی بر اساس وظایف وشرایط وطعبیت کاررابط روستا وسطح سواد زنان درروستا ها

3- بررسی وضعیت موجود دانش-نگرش وعملکرد رابطان روستایی

4- برگزاری جلسات آموزشی برای رابطان روستایی توسط کاردانان وبهورزان

5 - دو کلاس آموزشی (آشنا شدن با وظایف وسیستم بهداشتی – آموزش درزمینه کاربری فرمهای اطلاعات وپیگیریها ) متناسب با توان پذیرش رابط روستایی در مدت 2هفته وهرهفته یک روز توسط کاردان مرکز بهداشتی درمانی اداره می شود .

6 - آموزش مطالب بهداشتی مورد نیاز در محل خانه بهداشت توسط بهورز اداره میشود وبرای آموزش با توجه به مطالب آموزشی از شیوه های مختلف مثل بحث گروهی – ایفای نقش – آموزش عملی و .............استفاده شود.

استراتژی 3 : نظارت

فعالیتها

1-ثبت اطلاعات جمعیتی وشاخصهای موجود قبل از اجرای طرح رابط درروستاها

2- پایش وارزیابی فعالیتهای آموزشی واجرای طرح هر ماه یک بار توسط کاردان مرکز بهداشی درمانی روستایی وهرسه ماه یک بار توسط کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان از طریق چک لیست نظارتی وارایه باز خورد اصلاحی

3- تجزیه وتحلیل نتایج

4- اجرای مداخلات موثر

هدف اختصاصی 2

افزایش آگاهی وعملکرد مردم روستا درزمینه نیازهای بهداشتی ومیزان استفاده ازخدمات بهداشتی

استراتژی 1 :

فعالیتها :

آموزش مردم توسط رابطان روستایی

1- انتقال آموزشها به خانوارهای تحت پوشش توسط رابطان روستا

2- پایش وارزشیابی اجرای برنامه

3- تدوین وانجام مداخلات موثر

اجرای طرح :

مدیریت اصلی پروژه در استان را معاون محترم بهداشتی به عهده دارد

کارشناسی مسئول برنامه رابطان بهداشت استان مسئول اجرایی پروژه خواهد بود وهمکاری مدیریت به عهده بهورزمی باشد