استراتژيها

*  تشكيل كميته سياستگذاري وبرنامه ريزي بسيج سلامت در استان وشهرستانها

*  انتخاب وتربيت مربيان بسيج سلامت از حوزه ها وپايگاههاي مقاومت بسيج

*   آموزشي همگاني بسيجيان و خانواده هاي آنها در زمينه هاي مشكلات عادات سلامت زا  وخطر ساز در سلامتي

*   تهيه وارسال بسته هاي آموزشي

*   سازمان دهي تيم هاي سلامت در پايگاههاي مقاومت

 

برچسب ها : 

 آموزش بهداشت