گروه دارو و آزمایشگاه

 

شرح وظايف پزشك خانواده – گروه دارو و آزمایشگاه

1 - مسئولیت فنی نسخ

2 - رعایت سقف میانگین 5/2 قلم دارو برای هر نسخه

3 - رعایت در تجویز داروهای موجود در فارماکوپه پزشک خانواده

4 - تهیه لیست بیماران روانی تحت پوشش به همراه شماره پرونده آنها

5 - رعایت لیست داروهای روانی در تجویز نسخ بیماران روانی

6 - مسئولیت تجهیز قفسه اورژانس

7 - نظارت بر تکمیل چکلیست پايش داروخانه مرکز( دولتی و واگذار شده)

8 - نظارت برتکمیل چکلیست تاریخ انقضا دارو های موجود در داروخانه دولتی مرکز

9 - نظارت بر شاخص موجودی داروخانه دولتی

10 - نظارت و بررسی برشاخص زمان درخواست دارو

11 - نظارت و بررسی بر شاخص زمان ارسال آمار داروی در داروخانه دولتی

 پزشک خانواده