گروه بهداشت دهان و دندان

 

شرح وظایف پزشک خانواده – گروه بهداشت دهان و دندان

1- آشنایی پزشک با برنامه های در دست اجرای گروه ( ادغام – دانش آموزی – مهد کودک ها - کودکان بدو ورود به دبستان )

1- 1 - ادغام:هدف از ادغام بهداشت دهان و دندان در PHC : ارتقا سلامت دهان و دندان، گسترش مراقبت ها در جامعه، پیشگیری از شیوع بیماریهای دهان و دندان، کاهش هزینه های درمانی می باشد و گروههای سنی آسیب پذیر که امکان دسترسی به آنها بیشتر است به عنوان گروه هدف ( کودکان زیر 6 سال، کودکان 11 – 6 سال ، مادران باردار و شیرده ) تعیین شده است..

2 - 1 - دانش آموزی:

آموزش: هدف اصلی این بخش تغییر الگوهای رفتاری دانش آموزان و ایجاد انگیزه جهت رعایت اصول بهداشت دهان و دندان است.

پیشگیری: با هدف کاهش پوسیدگی، یکی از روشهای کاربردی همه گیر و آسان دریافت فلوراید، استفاده از دهانشویه سدیم فلوراید 2/0 درصد به صورت هفتگی توسط دانش آموزان است.

درمان: در مراکز بهداشتی درمانی دارای واحد بهداشت دهان و دندان ارایه خدمات معاینه، جرمگیری، فلورایدتراپی، فیشورسیلانت تراپی، ترمیم و کشیدن دندانهای عفونی غیرقابل نگهداری با تعرفه گروه هدف (30% تعرفه عادی) به دانش آموزان تحت پوشش خدمات ارایه می نمایند.

3 - 1- مهدکودک ها:با توجه به نتایج بررسی های وضعیت دهان و دندان کودکان 6 – 3 سال که نشانگر بالا بودن شیوع پوسیدگی دندان در این گروه سنی می باشد و دسترسی راحت به این گروه سنی از طریق مهدکودک ها امکان پذیر است لذا طرح مشترک بهبود سلامت دهان و دندان با همکاری سازمان بهزیستی کشور تدوین و در این راستا مربیان مهدکودکها در طی سال هفته ای یکبار اصول بهداشت دهان و دندان را در قالب بازی، سرگرمی، قصه گویی و ... به کودکان آموزش می دهد.

مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی

4 - 1- کودکان بدو ورود به دبستان:کلیه کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان در پایگاه های طرح سنجش سلامت در طی تابستان تحت معاینه کامل قرارگرفته و شناسنامه سلامت دانش آموزان برای آنها تکمیل می گردد. لازم به ذکراست که در سال 1383 مقررگردید. این گروه سنی بدون دندان عفونی وارد مدرسه شوند و حذف دندان عفونی در مراکز بهداشتی درمانی به صورت رایگان انجام می پذیرد.

2 - آشنایی پزشک با وظایف ماما و بهورزان جهت مراقبت دهان و دندان گروههای هدف .

- مراقبت دهان و دندان مادران باردار در سه نوبت (ماههای سوم، پنجم و هفتم حاملگی) و ارجاع در صورت لزوم.

- مراقبت دهان و دندان مادران شیرده در دو نوبت (بار اول تا سه ماه پس از زایمان، بار دوم از سه ماه تا یکسال پس از زایمان).

- مراقبت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال ( در پایان 2، 3، 4، 5 سالگی هر سال یک بار).

- مراقبت دهان و دندان کودکان 11 – 6 سال ( در پایان 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 سالگی هر سال یک بار).

3- نظارت بر اجرای برنامه های آموزش بهداشت دهان و دندان در پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت توسط ماما.

- نظارت بر تشکیل کلاس آموزش بهداشت دهان و دندان در خانه های بهداشت برای گروههای هدف توسط ماما، هر سه ماه یکبار.

- نظارت بر تشکیل کلاس آموزش بهداشت دهان و دندان در پایگاههای بهداشتی برای گروههای هدف توسط ماما، هر سه ماه یکبار.

4 - نظارت بر اجرای برنامه های آموزش بهداشت دهان و دندان در خانه های بهداشت، مدارس، مهدکودکها توسط بهورزان.

- نظارت بر تشکیل کلاس آموزش بهداشت دهان و دندان در خانه های بهداشت، مدارس، مهدکودکها برای گروه های هدف توسط بهورز، هر سه ماه یکبار.

5- ایجاد هماهنگی بین دندانپزشکان، بهداشتکاران دهان و دندان ، ماما و بهورزان.

- تشکیل جلسه هماهنگی هر سه ماه یکبار.

6 – نظارت بر ارسال آمار و اطلاعات توسط دندانپزشکان و بهداشتکاران دهان و دندان به مرکز بهداشت شهرستان.

- ارسال آمار و اطلاعات هرماه تا پنجم ماه بعد به مرکز بهداشت شهرستان

 پزشک خانواده