دستورالعمل تاسيسات كارگاه از نظر بهداشت

مستندات قانوني:

بند 2 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي: وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عبارتند از :

تامين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي خصوصاً‌ در زمينه بهداشت محيط ، مبارزه با بيماريها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومي ، بهداشت كار و شاغلين با تاكيد بر الويت مراقبتهاي بهداشتي اوليه، به ويژه بهداشت مادر و كودكان با همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

ماده 85 قانون كار: براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعملهايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني ( جهت تامين حفاظت فني ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار ) تدوين مي شود. براي كليه كارگاهها،‌ كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است.

تبصره 1 ماده 96 قانون كار: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي، كنترل ، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه بعمل آورد.

ماده 156 قانون كار: دستورالعملهاي مربوط به تاسيسات كارگاه از نظر بهداشت محيط كار مانند غذاخوري،‌ حمام و دستشوئي برابر آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب و به مرحله اجرا، در خواهد آمد.
 

 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.