معاونت اجرایی - امور اداری

 

 مصطفی فرشی خرسند: رئیس امور اداری


شرح وظایف:

1- کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مسئول مافوق و اجرای آنها طبق مقررات مربوط به امور اداری

2- مطالعه و بررسی پرونده های پرسنلی واحد در زمینه های مورد نیاز و اعلام نظر در مورد آنها در صورت نیاز

3- تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت هماهنک نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی.

4- نظارت بر حسن عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مسئول مافوق.

5- انجام نظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از قبیل استخدام آزمایشی، انتصاب ، ترفیع مرخصی ها و سایر امور مشابه مطابق آئین نامه های مصوب.

6- بررسی و مطالعه گزارشهای اداری واصله از کارکنان تحت سرپرستی و اعلام نظر کارشناسی در مورد آنها.

7- بررسی روشهای مناسب ساده کردن مراحل انجام امور اداری از طریق حذف مراحل زائد و ارائه نتایج حاصله به مسئول مافوق.

8- بررسی و کنترل فرمهای موجود مورد استفاده در واحد وطراحی فرمهای جدید با توجه به نیازهای پرسنلی کارکنان.

9- شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف اداری و ارائه نظرات کارشناسی در صورت لزوم.

10- اعمال نظارت یا انجام امور مکاتبات اداری واحد و پیگیری نتایج آن.

11- پیشنهاد انتصاب و انتقال ،ترفیع، تشویق و یا تنبیه کارکنان واحد به مقام مافوق جهت اتخاذ تصمیم لازم مطابق مقررات و قوانین مربوطه .

12- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست مرخصی ماموریتهای اداری یا آموزش کارکنان و سایر موارد مشابه با توجه به قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم مسئول مافوق در موارد فوق الذکر.

13- تهیه گزارشهای لازم در مورد فعالیتها و عملکرد واحد تحت سرپرستی و ارائه راه حلهای مناسب برای رفع موانع و مشکلات مافوق در جهت انجام بهینه امور .

14- نظارت لازم و انجام حضور و غیاب کارکنان و ارائه پیشنهادات در این مورد.

15- همکاری و نظارت لازم جهت تهیه آمارهای درخواستی از واحد و انجام مکاتبات در این مورد.

16- نظارت بر  حسن انجام کار امور واحدهای کارگزینی، خدمات، دبیرخانه ،ماشین نویسی، انبار، تدارکات، نقلیه و پیگیری نتایج اقدامات بعمل آمده و ایجاد هماهنگی بین واحدهای فوق الذکر.

17- بررسی و رسیدگی به پیشنهادات و درخواست های واصله از کارکنان و اقدام لازم مطابق مقررات .

18- همکاری در تنظیم بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه های مورد نیاز با مشورت و تائید مقام مافوق .

19- نظارت بر تنظیم ساعت کار اداری کارکنان با هماهنگی مسئولین واحدها و تائید مقام مافوق .

20- صدور و تائید گواهی حقوق و اشتغال کارکنان محل خدمت جهت ارائه به بانکها یا سایر سازمانهای ذیربط.

21- تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی و کنترل و نظارت لازم در عملکرد آنها.

22- شرکت فعال در دوره های کارآموزی مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله.

23- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات .

.................................................................................................