اهداف

 

-  ارتقاء سطح آگاهي ، نگرش ، مهارت وعملكرد بهداشتي دانش آموزان در زمينه هاي مختلف زندگي فردي و اجتماي در ابعاد مختلف سلامت ، فكري ،جسمي ، رواني ، عاطفي ،اجتماعي و اقتصادي

- كاهش عادات و رفتارهاي تهديد كننده سلامت فردي واجتماعي دانش آموزان در ابعاد مختلف سلامت ، فكري ،جسمي ، رواني ، عاطفي ،اجتماعي و اقتصادي

- ارتقاء سطح سلامت اولياء مدارس وتوانمندسازي آنها در شناخت و رعايت استانداردهاي سلامت مدارس و جمعيت دانش آموزي

- توانمند سازي اولياء دانش آموزا نسبت به مفاهيم سلامت و نيازهاي رشد وتكامل دانش آموزان در مراحل مختلف رشد و نقش والدين در تامين ، حفظ وارتقاء سطح سلامت فرزندان خويش

- تشخيص ، شناسائي به موقع اختلالات احتمالي در سنين مدرسه و مداخله منطقي در كاهش بار بيماريها ، اختلالات و حوادث در بين دانش آموزان و مدارس

- تشخيص وشناسائي به موقع اختلالات احتمالي معلمين و كادر آموزشي و اداري مدارس  و مداخله منطقي در كاهش بار بيماريها ، اختلالات و حوادث احتمالي

-  مراقبت مستمر از بيماريهاي شايع احتمالي ( واگير وغير واگير ) در بين دانش آموزان ، معلمين ، كادرغير آموزشي مدرسه واولياء دانش آموزان و ايمنسازي به موقع آنها

- بررسي و شناسائي كانون هاي خطر ( عوامل محيطي ، فيزيكي وبيولوژيكي موثر برسلامت دانش آموزان واولياء مدارس ودانش آموزان ) وانجام مداخله به موقع در جهت كنترل آنها

 - استانداردسازي مدارس سالم از ابعاد مختلف ترتقاء سلامت ( فكري ، رواني وعاطفي ، جسمي ، اجتماعي ، اقتصادي )

- افزايش مشاركت مدارس ودانش آموزان در  فرهنگ سازي ارتقاء سلامت در جامعه وخانواده

هدف‌ غائي بهداشت‌ مدارس‌:

توسعه وتعميم سلامت دانش آموزان و محيط هاي آموزشي وفرهنگي خاص آنها در راستاي تامين ، حفظ وارتقاء سطح سلامت فكري ، جسمي ، رواني ، عاطفي واجتماعي آنها وجامعه

برچسب ها :