زهرا قيطانچي

 

سمت‌ : كارشناس‌ بهداشت‌ محيط

مدرك‌ تحصيلي‌ : ليسانس‌ بهداشت‌ محيط

مسئوليت اداري :

مسئول‌ آزمايشات‌ ميكربي‌ آب‌ و فاضلاب‌ بهداشت‌ محيط استان‌

مسئول‌ آمار و اطلاعات‌ بهداشت‌ محيط استان‌

مسئول‌ پرسنل‌ بهداشت‌ محيط استان‌

عضو كميته‌ رابطان‌ بهداشت‌

سوابق علمي :

طي‌ دوره‌ آموزشي‌ ، روشهاي‌ آزمايش‌ آب‌ و فاضلاب‌ در شركت‌ مهندسي‌ آب‌ و فاضلاب‌ تهران‌

طي‌ دوره‌ آزمايشات‌ آب‌ در دانشكده‌ بهداشت‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ ايران‌

طي‌ دوره‌ آموزشي‌ آزمايش‌ ويبريو كلرا در اداره‌ كل‌ آزمايشگاههاي‌ كنترل‌ و تشخيص‌ طبي‌ تهران‌

طي‌ دوره‌ آزمايشات‌ جستجوي‌ سالمونلا در آب‌ ، در آزمايشگاه‌ رفرانس‌ مواد غذايي‌ استان‌ تهران‌

 بهداشت محیط