بهروز محمد علیزاده

سمت: کارشناس بهداشت محیط

مدرک تحصیلی : لیسانس بهداشت محیط

سابقه کار:

مسئول تحقیقات دانشگاه و شهرستانها در هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی تبریز ( 69 - 74 )

مسئول بهداشت محیط در 4 مراکز بهداشتی درمانی تبریز ( 74 - 77 )

مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت استان ( 77 - 83 )

سوابق علمي:

کاردانی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 1373

کارشناسی بهداشت محیط از دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران 1385

مسئولیتهای اداری:

کارشناس مسئول بهداشت مساجد استان

کارشناس مسئول کاهش اثرات بلایا در استان

کارشناس مسئول کنترل ناقلین

کارشناس مسئول توزیع سموم و مواد گند زدا

 

 بهداشت محیط