جدول حدود مشخصات و نقشه استان آذربایجان شرقی

 

استان آذربايجانشرقي

1 حدود و موقعيت

استان آذربايجانشرقي در گوشه شمال غربي فلات ايران قرار دارد

وسعت 6/46929 كيلومتر مربع

شامل 19 شهرستان  ،  53 شهر ،  41 بخش  ،  140  دهستان  ،  2836  روستا

2 شرايط اقليمي

مجموعا سه جريان آب و هوايي با خصوصيات متفاوت اقليم آذربايجانشرقي را تحت تاثير خود قرار مي دهند

1-جريان مديترانه اي         2-جريان هواي سيبري و آسياي مركزي

3- جريان اطلس شمالي

3 جمعيت

كل   3580949          نفر                      جمعيت شهري  2349603 

خانه بهداشت 1141226

جمعيت روستايي تحت پوشش

سياري           90120

4

امكانات بهداشتي

مراكزبهداشتي و درماني شهري     182   مركز

مراكز بهداشتي و درماني روستايي   122  مركز

خانه بهداشت فعال    1061 خانه

بهورز شاغل زن   1104                بهورز شاغل مرد    484

5 پرسنل بهداشت محيط

كارشناس    117   نفر

كادر رسمي  :  204 نفر

كاردان       87    نفر

6 اماكن عمومي و مراكز  تهيه و توزيعو فروش
مواد غذايي

شهر   34422         روستا    10412          كل     44834

7

آزمايشگاههاي آب و فاضلاب

آزمايشگاه شيميايي آب و فاضلاب 2

آزمايشگاه ميكربي آب و فاضلاب  37

8 مراكز كار با پرتوهاي يونساز

راديولوژي            دندانپزشكي                سي تي اسكن                  طب هسته اي

 100                        141                           11                                   6

 

 

برچسب ها : 

 بهداشت محیط