بهداشت آب

بهداشت آب

 

آب بمصداق ( من الماء كل شي ما حي ) گهواره حيات بوده و زندگي از آن آغاز گرديده و ادامه دهنده حيات نيز ميباشد و مهمترين عاملي است كه وظايف فيزيولوژيكي بدن انسان و حيوانات را انجام ميدهد و احتمالا بيش از هر ماده اوليه ديگري در ساختمان بدن بكار رفته و بيش از هر چيزي در زندگي و حيات گياهان و حيوانات كه مستقيما در زندگي انسان مؤثر هستند نيز بكار مي رود .

اگر توجه كنيم كه آب موجود در بزاق 5/99%  و خون 79%  و بافت قلب 79% و ريه 79%  و پوست 72% و غيره مي باشد و يا بپذيريم كه زندگي بعضي از موجودات مانند ماهي كه يكي از مهمترين منابع تامين كننده پروتئين حال و آينده انسان هستند به آب بستگي دارد اهميت نقش آب در ادامه حيات انسان روشن تر و آشكارتر خواهد شد .

انسان با تمام عوامل محيطي خود اكوسيستمي تشكيل داده و ارتباط بسيار نزديكي با يكايك اين عوامل برقرار كرده است . چون تعداد موجودات زنده اكوسيستم خيلي متنوع است بايد انتظار داشت هر تغييري كه در يكي از موجودات يا عوامل رخ دهد باعث تغييراتي در ساير انواع در اكوسيستم خواهد شد و چون انسان در راس اكوسيستم قرار گرفته است مآلا متحمل كليه اثرات ناشي از اين تغييرات خواهد بود .

غم انگيز ترين تغييرات اكوسيستم كه از ناحيه فعاليتهاي انسان اتفاق مي افتد و متاسفانه جنبه تخريب وويرانگري دارد آلودگي محيط زيست ميباشد متاسفانه در بيشتر كشورهاي جهان سوم و حتي در حال توسعه ، مرگ و ميرهاي ناشي از آلودگي آب مخصوصا در مورد اطفال جاي خاصي از نظر بهداشت عمومي به خود اختصاص داده است و در اين اجتماعات هنوز نتوانسته اند اينگونه تلفات را مهار نمايند .

كشور ما نيز در زمينه هاي تامين آب سالم و تامين بهداشت عمومي در شهرها و روستاها يكي از موفق ترين كشورها بوده و در استان ما با اقداماتي كه در جهت تامين آب مشروب سالم و بهداشت عمومي براي كليه اقشار جامعه شهري و روستايي بعمل آمده است درصد مرگ و مير كودكان و بيماريهاي منتقله توسط آب مشروب غير بهداشتي و بيماريهاي روده اي به ميزان قابل توجهي پايين آمده بطوريكه كشورمان در سازمان جهاني بهداشت الگويي براي كشورهاي عضو بويژه جهان سوم در آمده است .

 

نتايج كنترل كيفي آب مشروب شبكه هاي لوله كشي در سال 83

 

شهرستان

تعداد جمعيت

وضعيت كلرزني

سنجش كلر باقيمانده

وضعيت نمونه برداري

ميشود

نميشود

تعداد كل

نامطلوب

نمونه ميكربي

تعداد نمونه شيميايي

موارد صفر

سايرموارد

كـــل

نامطلوب

1

آذر شهر

35000

*

-

1550

89

73

196

11

5

2

گوگان

12000

*

-

866

ـ

17

68

ـ

1

3

ممقان

12000

*

-

665

3

9

33

ـ

ـ

4

اسكو

16323

*

-

1297

5

32

99

ـ

3

5

ايلخچي

13077

*

-

876

4

46

74

ـ

3

6

سهند

8936

*

-

383

4

22

23

4

ـ

7

اهر

88094

*

-

2087

77

246

660

ـ

25

8

هوراند

4032

*

-

441

31

6

115

6

3

9

بستان آباد

16073

*

-

3212

48

203

152

ـ

5

10

تيكمه داش

2374

*

-

536

49

61

58

10

ـ

11

بناب

70904

*

-

2695

ـ

ـ

299

ـ

5

12

تبريز

 

*

-

25198

642

883

3419

6

26

13

خسروشهر

12812

*

-

498

4

7

33

1

2

14

سرد رود

21000

*

-

772

9

6

56

ـ

1

15

باسمنج

11350

*

-

529

7

3

34

ـ

ـ

16

جلفا

6098

*

-

648

24

40

118

ـ

1

17

سيه رود

1375

*

-

495

27

213

21

1

2

18

هاديشهر

28871

*

-

1785

30

838

270

2

1

19

چاراويماق

4136

*

-

710

28

22

149

1

ـ

20

سراب

44168

*

-

4441

4

496

262

ـ

5

21

دوزدوزان

3659

*

-

130

29

48

10

ـ

ـ

22

شربيان

5148

*

-

86

2

36

14

ـ

ـ

23

مهربان

7387

*

-

418

28

55

25

ـ

1

24

شبستر

11558

*

-

729

65

22

69

ـ

1

25

بندر شرفخانه

3189

*

-

404

21

35

23

2

2

26

تسوج

8170

*

-

632

75

41

33

ـ

3

27

خامنه

3097

*

-

589

66

3

23

ـ

3

28

سيس

5656

*

-

501

60

26

24

2

2

29

شندآباد

10095

*

-

400

ـ

ـ

37

ـ

3

30

صوفيان

8991

*

-

614

78

31

43

ـ

3

31

كوزه كنان

3868

*

-

484

128

7

28

4

3

32

وايقان

4202

*

-

690

49

3

29

ـ

3

33

عجب شير

26028

*

-

1945

302

305

89

ـ

6

34

كليبر

9215

*

-

785

73

10

697

1

3

35

خمارلو

1213

*

-

426

39

18

355

1

ـ

36

آبش احمد

2515

*

-

407

75

11

382

3

1

37

مراغه

 

*

-

7620

680

10

1310

ـ

ـ

38

مرند

113877

*

-

2647

422

3

475

7

5

39

زنوز

3157

*

-

115

ـ

1

12

ـ

1

40

كشكسراي

7585

*

-

335

164

20

10

1

1

41

يامچي

9938

*

-

326

66

34

9

1

ـ

42

ملكان

23052

*

-

1213

3

55

145

ـ

3

43

ليلان

6910

*

-

835

32

13

83

ـ

1

44

ميانه

94908

*

-

3087

ـ

28

280

ـ

1

45

تركمانچاي

7084

*

-

349

ـ

25

9

ـ

ـ

46

آقكند

1943

*

-

808

596

43

9

2

ـ

47

ترك

2113

*

-

629

19

2

11

1

ـ

48

ورزقان

3350

*

-

617

31

36

66

ـ

3

49

خاروانا

1784

*

-

357

223

5

20

3

1

50

هريس

9774

*

-

790

3

13

71

ـ

2

51

بخشايش

6873

*

-

601

5

6

49

1

2

52

خواجه

6769

*

-

235

3

3

30

1

2

53

زرنق

5421

*

-

695

2

13

60

2

3

54

كلوانق

4206

*

-

616

ـ

10

54

2

2

55

هشترود

19767

*

-

2257

68

237

262

14

5

اســتان

 

55

ـ

83058

4489

4431

10902

92

154


نتايج كنترل آب آشاميدني روستاهاي داراي لوله كشي تحت پوشش استان

رديف

شهرستان

تعداد

روستا

تعداد خانوار

كلرزني منابع آب

كلرسنجي

آزمايشات ميكربي

تعداد خانوار استفاده كننده از آب جوشيده

 

 

تعداد كــل

نامطلوب

تعداد خانوار استفاده كننده  از كلر مادر

كلرسنجي

ميشود

نميشود

صفر

ساير
موارد

تعداد
كل

نامطلوب

تعداد
كل

نامطلوب

صفر

ساير
موارد

1

آذرشهر

33

10184

17

16

5724

973

222

348

89

11889

65

93

7

20

2

اسكو

39

9763

23

16

10603

3484

342

432

150

319

311

400

10

202

3

اهر

180

10335

ــ

180

ــ

ــ

ــ

532

197

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

4

بستان آباد

70

12155

17

53

4301

2368

52

415

173

8357

90

90

ــ

ــ

5

بناب

30

11366

28

2

9279

1414

937

369

48

816

1065

1078

100

304

6

تبريز

53

26036

27

26

8058

2456

579

488

39

4169

721

528

13

78

7

جلفا

23

4391

19

4

7100

1508

428

259

39

13

ــ

ــ

ــ

ــ

8

چاراويماق

35

1628

10

25

4784

1998

150

267

94

1864

346

715

13

74

9

سراب

99

13844

56

43

19284

7765

1853

806

42

3520

423

198

126

286

10

شبستر

69

15714

24

45

9009

3072

172

506

133

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

11

عجب شير

39

7696

18

21

13898

4146

398

462

94

6461

8780

1651

353

514

12

كليبر

177

12089

69

108

4162

1583

440

823

34

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

13

مراغه

3970

8133

39

ــ

19825

6619 690

589

94

5483

703

536

9

57

14 مرند

70

19743

47

23

11497

5102 431

531

126

51226

4837

3400

112

1019

15 ملكان

50

35

15

35

12767

4271 1193

496

53

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

16 ميانه

218

17517

42

176

26064

17469 774

581

252

8394

176

159

4

64

17 ورزقان

67

6530

23

44

4804

2510 499

540

127

3885

610

11

ــ

ــ

18 هريس

44

5649

26

18

17730

7571 763

398

113

4579

1131

992

62

216

19 هشترود

86

5568

23

63

12222

2829 608

625

189

3211

786

2138

115

153

استان

1421

371306

523

898

201111

77138

10531

9468

2086

114185

20044

11989

924

2987

نتايج كنترل آب آشاميدني روستاهاي فاقد لوله كشي تحت پوشش استان

رديف

شهرستان

تعداد روستا

تعداد خانوار

وضعيت منابع آب

نتايج آزمايشات ميكربي

تعداد خانوار استفاده كننده از آب جوشيده

خانوارهاي استفاده كننده از كلر مادر

خانوار استفاده كننده از كلر مادر

كلرسنجي

تعداد كل

تعداد بهسازي

تعداد كل نمونه

تعداد نامطلوب

تعداد كل

نامطلوب

صفر

سايرموارد

1

آذرشهر

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

2

اسكو

1

15

1

1

12

9

135

ــ

ــ

ــ

ــ

3

اهر

106

1880

106

11

78

32

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

4

بستان آباد

18

655

19

5

15

8

120

194

ــ

ــ

ــ

5

بناب

1

59

2

ــ

10

6

421

83

 

 

ــ

6

تبريز

1

19

1

1

9

5

47

ــ

ــ

ــ

ــ

7

جلفا

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

8

چاراويماق

12

165

25

6

60

14

260

140

149

56

41

9

سراب

21

929

21

21

71

5

1378

151

56

38

14

10

شبستر

6

448

6

ــ

17

5

ـ

ــ

ــ

ــ

ــ

11

عجب شير

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

12

كليبر

40

370

95

28

91

10

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

13

مراغه

28

3319

813

786

306

79

3676

1466

1440

136

88

14

مرند

55

3553

65

8

79

45

6969

221

106

19

6

15

ملكان

20

2058

1213

806

179

86

3022

2498

1106

29

41

16

ميانه

53

1420

339

92

73

54

2993

521

306

22

15

17

ورزقان

3

80

3

2

20

2

839

173

311

15

ــ

18

هريس

5

248

5

1

7

6

485

510

431

13

131

19

هشترود

38

1558

469

102

237

117

1616

2267

2391

141

169

استان

403

17076

3183

1870

1264

483

21961

8224

6490

513

505

 

جدول نتايج نمونه برداري باكتريولوژيكي آب آشاميدني استان

رديف

شهرستان

شهري

روستايي

تعدادكل نمونه

موارد نامطلوب

تعداد كل نمونه

موارد نامطلوب

1

آذرشهر

297

11

348

89

2

اسـكو

196

4

444

159

3

اهـر

775

6

611

229

4

بستان آباد

210

10

430

181

5

بناب

299

ـــ

379

54

6

تبريز

3542

7

497

44

7

جلفا

409

3

259

39

8

چاراويماق

149

1

327

108

9

سراب

311

ـــ

877

47

10

شبستر

309

8

523

138

11

عجب شير

89

ـــ

462

94

12

كليبر

1434

5

914

44

13

مراغه

1310

ـــ

895

173

14

مرند

506

10

610

171

15

ملكان

145

ـــ

675

139

16

ميانه

309

4

654

306

17

ورزقان

86

3

560

129

18

هريس

264

6

405

119

19

هشترود

262

14

862

306

اســتان

10902

92

10732

2569

 

جدول نتايج آزمايشات شيميايي  آب آشاميدني  استان

رديف

شهرستان

شهري

روستايي

تعداد كل نمونه

موارد مغاير با استاندارد

تعداد كل نمونه

موارد مغاير با استاندارد

1

آذرشهر

10

3

15

7

2

اسـكو

6

ـــ

23

1

3

اهـر

26

7

41

6

4

بستان آباد

6

ـــ

28

7

5

بناب

4

ـــ

22

5

6

تبريز

17

ـــ

23

6

7

جلفا

3

ـــ

21

3

8

چاراويماق

ـــ

ـــ

33

11

9

سراب

6

2

60

4

10

شبستر

32

8

81

15

11

عجب شير

6

ـــ

30

7

12

كليبر

3

ـــ

26

6

13

مراغه

6

ـــ

24

1

14

مرند

6

2

26

8

15

ملكان

5

ـــ

29

7

16

ميانه

ـــ

ـــ

45

4

17

ورزقان

3

ـــ

10

1

18

هريس

8

5

22

8

19

هشترود

5

ـــ

205

26

اســتان

147

27

764

133

 بهداشت محیط