آزمایشگاههای آب و فاضلاب

تعداد آزمايشهاي شيميايي آب استان به تفكيك ماههاي سال

 

آزمايشگاههاي آب و فاضلاب فعال بهداشت محيط

 

رديف

شهرستان

مركز بهداشتي و درماني

شهري

روستايي

1

آذرشهر

مركز بهداشتي و درماني شماره 2

×

 

2

اســـكو

مركز بهداشتي و درماني اســكو
مركز بهداشتي و درماني ايلخچي

×
×

 

3

اهــر

مركز شماره 7 اهـــر
مركز بهداشتي و درماني هوراند

×

×

4

بستان آبـــاد

مركز بهداشتي و درماني شماره يك

×

 

5

بنـــاب

مركز بهداشت بناب

×

 

6

تبريز

مركز  بهداشت شهرستان
مركز بهداشتي و درماني خسروشهر

مركز بهداشتي و درماني سردرود

×
×
×

 

7

جلفا

مركز هاديشهر
مركز سيه رود

×

 


×

8

چاراويماق

مركز بهداشت شهرستان

×

 

9

ســـراب

مركز بهداشت شهرستان
مركز بهداشتي و درماني مهربان

×
×

 

 10

شبستر

مركز بهداشتي و درماني شهيد روح زنده
مركز بهداشتي درماني صوفيان
مركز بهداشتي و درماني تسوج

×

×

 

 

 
×

11

عجب شير

مركز بهداشتي و درماني عجب شير

×

 

12

كليبر

آزمايشگاه بيمارستان كليبر
مركز بهداشتي و درماني خمارلو
مركز بهداشتي و درماني آبش احمد
مركز بهداشتي و درماني لاريجان

×
×

 

 

 

 

×
×

13

مراغـــه

مركز بهداشت مراغه
مركز خراجو

×

 

×

14

مـرنــد

مركز بهداشتي و درماني شماره 5
مركز بهداشتي و درماني گلين قيه

×

 

×

15

ملكان

مركز بهداشت ملكان
مركز ليلان

×
×

 

16

ميانه

مركز بهداشت ميانه
مركز بهداشتي و درماني ترك
مركز بهداشتي و درماني تركمانچاي

× 

×

×

17

ورزقان

مركز بهداشتي و درماني ورزقان

×

 

18

هـريــس

مركز بهداشتي  و درماني هريس
مركز بهداشتي و درماني خواجه

×
×

 

 

19

هشترود

مركز بهداشتي و درماني شماره 3

×

 

20

مركز بهداشت استان

مركز بهداشت استان

×

 

21

جمع استان

 

29

8

 

 بهداشت محیط