كنترل مواد خوراكي و بهداشتي

غذا يكي از ضروريات ادامه حيات انسان  است زيرا غذا به ماده جامديا مايعي اطلاق مي شود كه بعد از خوردن و هضم شدن ، از طريق روده ها جذب و براي نگهداري نسوج و بافتها – ترميم بافتهاي از بين رفته – رشد و نمو – توليد مثل سلولي – تنظيم فعل و انفعالات حياتي – ايجاد حرارت و انرژي و بالاخره تشكيل مواد ذخيره اي ، در بدن مصرف ميشود .

غذا در صورتي ميتواند براي انسان مفيد و نيازش را برطرف كند كه عاري از هرگونه آلودگي باشد در غير اينصورت باعث بروز انواع مسموميت ها و عفونتهاي غذايي و در نتيجه بيماري مصرف كننده شده و از جنبه هاي مختلف ضررهاي جبران ناپذيري به فرد و جامعه تحميل مي كند .

از طرفي با افزايش روز افزون جمعيت توليد و تهيه مواد غذايي كافي يكي از مسائل پيچيده و بسيار  مشكل بويژه در ممالك جهان سوم ميباشد و با وجود اين مشكل مسائلي مانند عدم رعايت موازين بهداشتي در مراحل مختلف توليد و تهيه و مصرف مزيد بر علت شده و سبب كاهش هرچه بيشتر مواد غذايي قابل استفاده براي انسان ميگردد .

بهداشت مواد غذايي با اعمال موازيني كه رعايت آنها در توليد ، فرآيند ، نگهداري و عرضه مواد غذايي موجب فراهم كردن غذاي سالم با كيفيت بالاي بهداشتي خواهد شد در حل اين مهم تلاش مي كند .

در راستاي كنترل مواد غذايي در اماكن كه از وظايف بهداشت محيط ميباشد متاسفانه عليرغم تذكرات و راهنمائيهاي بعمل آمده به متصديان به علت عدم رعايت موازين بهداشتي در تهيه و توزيع مواد غذايي در اماكن همه ساله مقدار قابل توجهي مواد غذايي غير قابل مصرف انساني در اماكن كشف و معدوم ميشود كه آمار آن در ذيل آورده شده است .

ارقام اعلام شده در مورد مواد غذايي معدومي شايد درصدي از كل مواد غذايي غير قابل مصرف  دور از ديد بازرسان به مردم عرضه و توسط آنها مصرف شده است كه ميتواند باعث بروز انواع ناراحتيها در مصرف كننده باشد بنابر اين لازم است فعاليتهاي خود را در كنترل مواد غذايي بطور همه جانبه چه در مرحله توليد و چه در مرحله عرضه بيش از پيش توسعه داده و جهت جلوگيري از تلف شدن سرمايه هاي ملي حدالامكان با آموزش مانع توليد و عرضه اين گونه مواد در اماكن باشيم .

 

جدول فعاليتهاي بهداشت محيط در مورد مواد غذايي

 

رديف

شهرستان

تعداد نمونه

موارد غير قابل مصرف

معرفي بدادگاه

ميزان معدوم شده

خوراكي

بهداشتي

1

آذرشهر

141

15

15

621

48

2

اســكو

116

27

16

1369

7

3

اهــر

171

27

8

5124

286

4

بستان آباد

122

32

19

28115

105

5

بـنـاب

84

24

1

6201

2492

6

تبريز

559

225

115

6550

ـ

7

جلفا

72

9

6

378

55

8

چاراويماق

54

15

3

711

151

9

سراب

87

3

ـ

10400

680

10

شبستر

71

17

10

32429

68

11

عجبشير

84

21

ـ

2109

395

12

كليبر

51

4

15

4705

86

13

مراغــه

141

22

10

5777

121

14

مـرنــد

100

19

2

11823

86

15

ملكــان

128

11

11

5976

34

16

ميــانه

38

1

ـ

1136

119

17

ورزقان

139

19

4

810

25

18

هريــس

57

15

10

64263

ـ

19

هشترود

75

10

39

2214

ـ

 20

استان

2290

516

284

130711

4758

 بهداشت محیط