بهداشت مراکز آموزشی و پرورشی

مراكز آموزشي و پرورشي فضاي اجتماعي خاصي هستند كه آموزش و رشد شخصيت كودكان و نوجوانان امروز كشور آينده سازان فردا بايد در پناه موازين علمي و اصولي بهداشتي جاري در آن اعتلا يابد . ضرورت توجه به بهداشت مراكز آموزشي و پرورشي ناشي از اين حقيقت است كه گروه سني تا 18 ساله رقم بزرگي از جمعيت كشور ما را در برميگيرد و به علت آسيب پذيري اين جمعيت سني تامين بهداشت و برقراري سلامت آنها تاثير انكار ناپذيري در ارتقاء سطح بهداشت كشور خواهد داشت .

بعلاوه دوران سريع رشـد و تكامل جسمي و رواني آنان ايجاب ميكند كه هرچه بيشتر و بهتـر مسير زندگي جمعيت مزبور از عوامل تخريبي يا بازدارنده و عوامل نامطلوب محيط پاك شـود .

بديهي است كه اجراي موازين بهداشتي و مراقبت هاي لازم از دانش آموزان ، بكارگيري اصول صحيح پيشگيري از بيماريها و كنترل عوامل محيطي مدارس از جمله آب ، فاضلاب ، دفع مدفوع ، زباله و نور كافي كلاسها سبب ميشود تا آموزش و پرورش در محيطي سالم و مطلوب انجام پذيرد و چون در مراكز آموزشي و پرورشي غير بهداشتي و ناسالم كودكان نمي توانند حتي بهترين شرايط و برنامه هاي آموزشي بهره مند گردند.

آمار ارائه شده در مورد آيتمهاي بهداشت محيط مدارس تلاش همكاران بهداشت محيط در اين راستا مي باشد .

وضعيت بهداشت محيط مدارس شهري استان

تعداد مدارس

تعداد

 مقطع  تحصيلي

مدارس

كــل
تحت پوشش

ابتدايي

536

534

راهنمايي

402

402

دبيرستان

447

447

دانش آموزان برخوردار از امكانات بهداشتي در مدرسـه

تعداد

 مقطع

 تحصيلي

دانش آموزان

دانش آموزاني كه دسترسي به تسهيلات دارند

كــل

تحت
 پوشش

آب آشاميدني سالم

سيستم دفع بهداشتي فاضلاب

بوفه
بهداشتي

بوفه غير بهداشتي

ابتدايي

76262

76262

69692

76269

71343

5083

راهنمايي

105402

105402

95530

105402

101038

4779

دبيرستان

124209

124209

112679

124041

118302

8042

 

وضعيت سرويس بهداشتي مدارس

تعداد

مقطع تحصيلي

مستراح

دستشويي

آبخوري

موجود

موردنياز

موجود

موردنياز

موجود

مورد نياز

بهداشتي

غيربهداشتي

بهداشتي

غيربهداشتي

بهداشتي

غيربهداشتي

ابتدايي

2707

600

551

1370

124

816

2395

401

361

راهنمايي

2207

445

305

249

125

660

1909

209

227

دبيرستان

2797

285

444

1507

112

654

2171

300

323

 

وضعيت بهداشت محيط مدارس  روستايي  استان

تعداد مدارس

تعداد

مقطع تحصيلي

مدارس

كــل
تحت
پوشش

ابتدايي

1872

1872

راهنمايي

841

841

دبيرستان

283

283

 

دانش آموزان برخوردار از امكانات بهداشتي در مدرسـه

تعداد

 مقطع

 تحصيلي

دانش آموزان

دانش آموزاني كه دسترسي به تسهيلات دارند

كــل

تحت
پوشش

آب آشاميدني سالم

سيستم دفع بهداشتي فاضلاب

بوفه بهداشتي

بوفه غير بهداشتي

ابتدايي

109364

109364

93192

70353

544

155

راهنمايي

60365

60365

53274

42910

352

270

دبيرستان

20473

20473

19437

16038

ـ

155

 

وضعيت سرويس بهداشتي مدارس

تعداد

مقطع تحصيلي

مستراح

دستشويي

آبخوري

موجود

موردنياز

موجود

موردنياز

موجود

مورد نياز

بهداشتي

غيربهداشتي

بهداشتي

غيربهداشتي

بهداشتي

غيربهداشتي

ابتدايي

3122

1100

533

1001

234

1196

1779

320

783

راهنمايي

2091

365

246

292

77

541

1224

176

313

دبيرستان

867

91

130

356

39

206

517

55

131

 

 بهداشت محیط