برنامه IMES

منبع : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

كودكان


راهنماي پرسشگري پرسشنامه مراقبت کودکان زير 8 سال

راهنماي حاضر پرسشگران را بطور مستقيم يا غيرمستقيم مورد خطاب قرار مي دهد و شامل نحوه (دستورالعمل) تكميل پرسشنامه است که به تفصيل بيان شده است .اين راهنما را به دقت بخوانيد و در حين كار همواره مفاد آن را رعايت كنيد. هميشه آن را به همراه داشته باشيد تا هنگام لزوم بتوانيد به آن مراجعه نمائيد.

براي تكميل پرسشنامه لازم است در مدت زمان تعيين شده ، در تمام ساعات ارائه خدمت در روز به *1 مراكز بهداشتي درماني، پايگاه هاي بهداشتي و يا خانه هاي بهداشت *1 كه از قبل تعيين شده اند، مراجعه کرده و در آنجا حضور داشته باشيد و با تمامي **2 مادرانی که كه كودكان 6 ، 12 ، 18 ماهه و يا 6-4 ساله خودرا برای تزريق واکسن **2 به آن مكان آورده اند ، مصاحبه نمائيد. به مراجعين اطلاع دهيد كه پس از انجام مراقبت مورد نظر لازم است مدت 10 تا 25 دقيقه با آنان صحبت داشته باشيد و پيشاپيش از اينكه در اين طرح همکاری می کنند تشکر نماييد. ادامه مطلب

پرسشنامه ارزشيابي
دریافت فایل (Acrobat)

مادران


راهنماي پرسشگري با پرسشنامه بررسي در بخش پس از زايمان (قبل از ترخيص)

راهنماي حاضر پرسشگران را بطور مستقيم يا غيرمستقيم مورد خطاب قرار مي دهد و شامل توضيح برخی اصطلاحات ( مرتبط با مامايی و زايمان ، نوزادان و ...) ، نحوه بيان سوالات برای پاسخگو(خواندن يا نخواندن گزينه ها ، گفتن يا نگفتن توضيحات اضافی ) و برخی دستورالعمل های کشوری برای ارائه مراقبت ها (آخرين پروتکل های سلامت مادران )، جهت تكميل پرسشنامه است که به تفصيل بيان خواهد شد. اين راهنما را به دقت بخوانيد و در حين كار همواره مفاد آن را رعايت كنيد. هميشه آن را به همراه داشته باشيد تا هنگام لزوم بتوانيد به آن مراجعه نمائيد.

براي تكميل پرسشنامه لازم است در « کارگاه آموزشی طرح »، که به منظور رفع ابهامات احتمالی، جلوگيری از ايجاد خطاهای فردی در پرسشگری و يکسان سازی برداشت ها از اصطلاحات و استانداردهای مرتبط در پرسشنامه توسط تيم ستادی برگزار خواهد شد، حضور فعال داشته و پس از آن برای تکميل پرسشنامه ها در زمان مقرر (جدول زمانبندی) براي پرسشگري به بخش هاي پس از زايمان بيمارستان ها‘ زايشگاه ها ( خصوصي و دولتي ) و واحد هاي تسهيلات زايماني مراجعه و با زنان زايمان كرده ‘ مصاحبه نمائيد ادامه مطلب

پرسشنامه مراقبت مادران باردار و نوزادان

دریافت فایل (Acrobat)

راهنمای پرسشگری پرسشنامه مراقبت مادران باردار

راهنماي حاضر پرسشگران را بطور مستقيم يا غيرمستقيم مورد خطاب قرار مي دهد و شامل توضيح برخی اصطلاحات ( مرتبط با مامايی و زايمان ) ، نحوه بيان سوالات (خواندن يا نخواندن گزينه ها ، گفتن يا نگفتن توضيحات اضافی ) برای مادران و برخی دستورالعمل های کشوری برای ارائه مراقبت ها (آخرين پروتکل های سلامت مادران )، جهت تكميل پرسشنامه است که به تفصيل بيان خواهد شد. اين راهنما را به دقت بخوانيد و در حين كار همواره مفاد آن را رعايت كنيد. هميشه آن را به همراه داشته باشيد تا هنگام لزوم بتوانيد به آن مراجعه نمائيد.

براي تكميل پرسشنامه لازم است در « کارگاه آموزشی طرح »، که به منظور رفع ابهامات احتمالی، جلوگيری از ايجاد خطاهای فردی در پرسشگری و يکسان سازی برداشت ها از اصطلاحات و استانداردهای مرتبط در پرسشنامه توسط تيم ستادی برگزار خواهد شد،حضور فعال داشته و پس از آن برای تکميل پرسشنامه ها در زمان مقرر (جدول زمانبندی) براي انجام پرسشگري در مراكز بهداشتي درماني، پايگاه هاي بهداشتي و يا خانه هاي بهداشت تعيين شده در نمونه،مستقر شده و با تعدادی از مادرانی (قبلا بر اساس روش نمونه گيری توسط ستاد اجرايی طرح محاسبه و اعلام مي شود ) که براي تزريق واكسن دو ماهگی کودكان خود، به اين واحدها مراجعه می کنند مصاحبه نمائيد. ادامه مطلب

پرسشنامه مراقبت مادران باردار

دریافت فایل (Acrobat)

اصلاحات نمونه برداری


تنظيم خانواده

دریافت فایل (Acrobat)

پاسخ به برخی سوالات و رفع ابهام در مورد روش نمونه گيری ،روش بازبينی و کنترل نهايي پرسشنامه ها و برخي نكات

دریافت فایل (Acrobat)

 

تنظیم خانواده


پرسشنامه تنظيم خانواده

پرسشگر گرامی ؛ مجموعه حاضر، به عنوان راهنما، شما را بطور مستقيم يا غيرمستقيم مورد خطاب قرار داده است و در آن روش و دستورالعمل تكميل پرسشنامه به تفصيل بيان شده است. اين راهنما را به دقت بخوانيد و در حين كار همواره مفاد آن را رعايت كنيد. هميشه آن را به همراه داشته باشيد تا هنگام لزوم بتوانيد به آن مراجعه كنيد.

يكي از عوامل موثر در اجراي موفقيت آميز اين ارزشيابي، اين است كه پاسخ همه سوال ها بدقت و درستي كسب و در پرسشنامه ثبت شود. بنابراين اجراي اين مهم تا حد زيادي به چگونگي مشاركت گروههاي كار در مراحل مختلف اجراء دارد. پرسشگران بايد با برنامه ريزی دقيق در محدوده زمانی تعيين شده طرح، به منازلي كه آدرس آنها قبلا براساس روش نمونه گيری تعيين و توسط مسئول فنی برنامه در شهرستان، به عنوان سرخوشه در اختيار شما قرار می گيرد ، مراجعه و پس از حصول اطمينان از حضور زن واجدشرايط در منزل ضمن بيان توضيحات مختصر درباره اين پرسشگری و دريافت توافق خانم با انجام آن نسبت به تکميل بخش های مختلف پرسشنامه تنظيم خانواده اقدام نماييد. پيش از شروع كار از وجود منطقه مسکونی در محدوده جغرافيايي كار خود که براساس آدرس سرخوشه ها مشخص می شود (خوشه آماري) مطمئن شويد و چنانچه اشکالی مشاهده کرديد فورا مورد را به اطلاع بازبين گروه خود برسانيد تا پاسخ مناسب دريافت کنيد. ادامه مطلب

ارزشيابي برنامه‌هاي سلامت باروري پرسشنامه تنظيم خانواده

دریافت فایل (Acrobat)

روش نمونه گیری


روش نمونه گيری، تعيين تعداد پرسشنامه ها و نکات ويژه در برنامه ارزشيابی IMES

قالب نمونه گيري و حجم نمونه:

با توجه به اينكه براي ارزشيابي خدمات در كل جامعه لازم است مطالعه اي مقطعي بر روي جامعه انجام گيرد، در طراحي قالب نمونه گيري سعي شده است از روشي استفاده گردد كه حداقل هزينه و زمان اجرا به همراه بالاترين دقت قابل دستيابي را داشته باشد. بدين منظور با توجه به تقسيم خدمات به سه گروه اصلي بررسي تحت عنوان: خدمات تنظيم خانواده، مراقبت هاي دوران بارداري و مراقبت كودكان زير 8 سال، قالب نمونه گيري براي هر يك از اين گروه ها به طور جداگانه تنظيم گشته است كه به ترتيب عبارتند از :ادامه مطلب

 سلامت جمعیت و خانواده