دکتر میکائیل علیپور

کارشناش مسئول بهداشت دهان و دندان استان

تحصیلات:دکترای دندانپزشکی

سابقه کار: 16 سال

مسئولیت های اداری:

-مسئول امورعمومی مرکز بهداشتی درمانی ورزقان

-کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان شبکه اهر

پژوهش:

- بررسی شیوع  فلوروزیس دندان در دانش آموزان روستای قلندر اهر

- بررسی نمای رادیوگرافیک آنومالیهای تکاملی و اکتسابی دندانها

 بهداشت دهان و دندان