فرایند های گروه بهداشت دهان و دندان

 فرایندهای آموزشی:

- آموزش بهداشت دهان و دندان برای گروه های هدف.

- آموزش و توانمندسازی شغلی دندانپزشکان و بهداشتکاران دهان و دندان .

- آموزش سلامت دهان و دندان برای کادر بهداشتی.

- آموزش بهداشت دهان و دندان برای دانش آموزان زیر 12 سال.

- آموزش بهداشت دهان و دندان برای مدیران و معلمین مدارس.

- آموزش بهداشت دهان و دندان برای مدیران و مربیان مهدکودک ها.

فرایندهای اجرایی:

- مراقبت دهان و دندان کودکان زیر 12 سال.

- فلورایدتراپی دانش آموزان زیر 12 سال.

- دهانشویه سدیم فلوراید در دانش آموزان 6 تا 12 سال.

- فیشورسیلانت تراپی دانش آموزان 6 تا 12 سال.

- مراقبت دهان و دندان مادران باردار و شیرده .

- ترمیم دندان 6 سالگی دانش آموزان 6 تا 12 سال.

- حذف دندان عفونی غیرقابل نگهداری در کودکان زیر 12 سال.

- جرم گیری مادران باردار ، شیرده و کودکان 6تا 12 سال.

- کارهای روتین واحد بهداشت دهان و دندان (خدمات دندانپزشکی).

- مراقبت دهان و دندان کودکان زیر 3 سال در شهرستانهای پایلوت (آذرشهر، اسکو، اهر، تبریز، سراب، شبستر، عجب شیر، مراغه، مرنذ، میانه)

فرایندهای مدیریتی:

- آمار و اطلاعات.

- پایش و ارزشیابی از مراکز بهداشتی درمانی (دندانپزشکان، بهداشتکاران دهان و دندان).

- پایش و ارزشیابی از خانه های بهداشت (بهورزان).

- پایش و ارزشیابی از مدارس، مهدکودکها و پایگاههای بهداشتی.

- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز.

- برآورد اعتبار مورد نیاز.

- تهیه لیست وسایل اسقاطی.

- توزیع تجهیزات و مواد مصرفی ارسال شده از دفتر سلامت دهان و دندان.

- مشارکت در طرح های تحقیقاتی واحد بهداشت دهان و دندان.

 بهداشت دهان و دندان