تهيه ذخيره‌اي از تجهيزات و ملزومات ضروري

بخش 4 5 «برآورد ملزومات درماني مورد نياز» را ببينيد.


تعيين نيازهاي آموزشي

* آيا ذخيره كافي از دارو و تجهيزات لازم جهت كنترل همه‌گيري وبا وجود دارد؟

* در صورتي كه چنين است، آيا اين داروها طور منظم و با توجه به تاريخ انقضاء جايگزين مي‌شوند؟

* آيا ذخيره محيط‌هاي نمونه‌گيري كافي است؟

* آيا اعتبارات كافي جهت تهيه مواد لازم براي ذخيره كردن پيش بيني شده است؟