تشكيل كميته همه‌گيري

اعضای کمیته همه گیری وبا و مسئولیت های هر یک در فصل چهارم بخش 4 - 1 مورد بحث قرار گرفته است.

اگر چه ممكن است كميته تا زمان وقوع همه‌گيري، تمركز خاصي بر وبا اعمال ننمايد، مركز بهداشت شهرستان مي‌بايست تشكيل كميته را قبل از وقوع همه‌گيري مورد توجه قرار داده باشد. ارائه طرح عملياتي توسط گروهي كه در نهايت آن را به اجرا در خواهند آورد، واقع‌گرايانه‌تر از طرحي خواهد بود كه توسط تعدادي از افراد تهيه گردد و بدون شك در صورتي كه كميته متشكل از كساني باشد كه قبلاً با هم كار كرده و هماهنگ شده‌اند، عملكرد موفق‌تر خواهد بود.

 


تشكيل كميته همه‌گيري

* آيا كميته يا زير كميته همه‌گيري وبا مشخص شده است؟

* در صورتي كه چنين است، آيا جلسات بطور منظم تشكيل مي‌شوند؟

* در صورتي كه چنين است آيا اعضاء جهت آماده كردن مركز بهداشت براي همه‌گيري احتمالي اقدام كرده‌اند؟

* آيا اعضاي كميته در مورد برنامه‌اي براي پاسخ فوري توافق دارند؟