3- سازماندهي پاسخ به طغيان

کلمات کليدي

کميته هماهنگي وبا- طرح عمليات

ارزيابي طغيان

1- آيا کميته هماهنگي طغيان يا يك واحد سازماني جهت پي گيري (نكات مهم 1/3 را ملاحظه کنيد) طغيان و تصميم گيري وجود دارد؟ آيا اين کميته چند بخشي است؟

2- براي کنترل طغيان چه اقداماتي اتخاذ شده است؟ (نكات مهم 2/3 را ملاحظه کنيد) :

- تصميمات قانوني (ممنوع كردن برگزاري فستيوالها، بازرسي رستورانها و توزيع كنندگان غذا و غيره)؟

- آيا کمکهاي لازم به مناطق آلوده فراهم شده است (تهيه ملزومات، حمايت فني و پرسنلي)؟

- بسيج آموزش بهداشت؟

- بسيج به موقع و کافي ملزومات از منابع ملي يا كمكهاي اهدائي؟

- بسيج اطلاعات و استفاده از وسايل ارتباط جمعي ؟

- سازماندهي آموزشي و تربيتي (در مراقبت يا درمان مورد)

3- نحوه پايش پاسخ به طغيان :

- پي گيري طغيان از طريق گزارشات منظم اپيدميولوژيک؟

- آثار فعاليت هاي كنترلي بر روي روندهاي اپيدميولوژيك؟

- بررسي ميداني براي شناسايي منبع آلودگي؟

4- چه كسي مسئول پايش و مستند سازي فعاليتهاي کنترلي است؟

5- آيا برنامه اضطراري عمليات وبا وجود دارد؟پ

6- آيا جريان آسان اطلاعات از مناطق آلوده به سطح کنترلي و بر عکس وجود دارد؟

توصيه هاي مفيد براي افزايش آمادگي

يک کميته هماهنگي وبا بايستي در کشورهائيکه طغيان هاي مکرر وبا بروز ميکند، وجود داشته باشد. اين کميته ممکن است جهت انجام فعاليتهاي اساسي خود نياز به بودجه خاص داشته باشد. گزارش خلاصه اي از جلسات جزء اصلي پاسخ به طغيان بوده و اطمينان بدهد كه کميته وظايف خود را به درستي انجام ميدهد. خلاصه گزارش جلسات بايد شامل نكات زير باشد :

- شرکت کنندگان؛

- وضعيت اپيدميولوژيکي؛

- مشکلات اصلي مربوط به تصميمات اتخاذ شده در جريان سخنراني هاي قبلي؛

- تصميمات و طرحهاي جديد براي جلسات بعدي

يک طرح عمليات فوري وبا بايستي عناصر اصلي آمادگي و پاسخ دهي در مقابل طغيان را فهرست نمايد و برنامه ريزيهاي زير را انجام دهد :

- برنامه ريزي لجستيک (چيزهايي که موجود است و چيزهايي که مورد نياز است)؛

- برنامه ريزي مسئوليت هاي کارکنان(تعيين کارکنان با توحه به نياز، تعيين مسنولين هر يک از سطوح)؛

- برنامه ريزي اجرايي اقدامات کنترلي(چه کارهائي بايستي انجام گيرد، در چه زماني و توسط کي بايد انجام گيرد، منابع مورد نياز و موجود)؛

- برنامه ريزي تأمين آب سالم و اطمينان از دفع بهداشتي فضولات انساني، و بسيج آموزشي(مواد، روش شناسي، کارکنان)؛

نکات مهم

1-3- ترکيب و وظايف کميته هماهنگي وبا

هدف اين کميته تأمين همکاري کامل بين بخشهاي درگير و اجراي سريع و مؤثر فعاليتها است، وظايف آن بقرار زير است :

- آمادگي در مقابل همه گيري

- ايجاد هماهنگي در بين بخشهاي درگير و ارائه اطلاعات به آنها.

- ايجاد همکاري و هماهنگي منطقه اي و بين المللي.

- جمع آوري و گزارش اطلاعات موارد و مرگ هاي ناشي از وبا؛

- سازماندهي آموزشهاي مربوطه؛

- ذخيره سازي و توزيع مواد و لوازم مورد نياز؛

- اجرا، نظارت و پايش و ارزشيابي فعاليتهاي کنترلي؛

کميته هماهنگي وبا بايد در زمان بروز طغيان بطور مکرر تشکيل جلسه دهد (حداقل هر هفته يکبار). مبالغ ويژه جهت نيازهاي فوري بايد در دسترس باشد تا تصميمات کميته به اجرا گذاشته شود. کميته بايد داده هاي مربوط به وضعيت اپيدميولوژيک را دريافت نمايد. موقعيت برتر و نقش رهبري کميته بايد به وضوح تعيين گردد. بسته به وسعت کشور و ساختار خدمات بهداشتي آن، مي توان کميته هاي مشابه را براي سطوح محيطي تشکيل داد.

2-3- گامهاي اوليه براي کنترل طغيان وبا

وقتيکه اولين گزارش وقوع يک طغيان بيماري وبا دريافت شد، اولين قدم تأئيد طغيان است. بعد از آن فعاليتهاي زير بايد به اجرا گذاشته شود (ترتيب آنها ممکن است با توجه به وضعيت تغيير کند) :

- جلسه کميته هماهنگي را تشکيل دهيد؛

- مواد و ملزومات اصلي موجود را بررسي کنيد؛

- موضوع را به اطلاع مردم، نواحي و شهرستان هاي مجاور و همسايه و وسايل ارتباط جمعي، برسانيد؛

- در صورت لزوم آموزشهاي لازم را به اجرا بگذاريد؛

- در صورت نياز مراکز موقت درمان بيماران را بر قرار سازيد؛

- داده هاي مربوط به موارد بيماري، مرگ و مير و فعاليتهاي کنترلي را جمع آوري، تجزيه و تحليل و گزارش نمائيد، مستندات لازم را فراهم كنيد، پس خوراند تهيه کنيد و مداخلات را با وضعيت موجود تطبيق دهيد.

- براي جلوگيري از گسترش بيماري، اقدامات کنترلي را به اجرا بگذاريد (ضد عفوني منابع آب، سلامت غذا).

- بسيج آموزش بهداشت را هدايت کنيد؛

- کمک ها اضافي را در خواست نمائيد؛

- اقدامات کنترلي را پايش و ارزشيابي کنيد؛

برچسب ها : 

 بیماریهای منتقله از آب و غذا