12- اقدامات خاكسپاري

 كلمات كليدي

دستكاري بهداشتي اجساد- محدوديت هاي مراسم

ارزيابي طغيان

1- آيا دستورالعمل رسمي در رابطه با اقدامات كفن و دفن از جمله مجالس ترحيم، شستشوي مردگان طبق رسومات مذهبي يا مهماني هاي سوگواري وجود داشت؟ چگونه اين اطلاعات توزيع شده بود؟

2- آيا برگزاركنندگان مراسم كفن و دفن از خطر و روشهاي كنترلي آن براي جلوگيري از آلودگي كه بايستي بكار گرفته شوند آگاه بودند؟

3- آيا جوامع از اقداماتي كه در موقع مرگ يك نفر از وبا در منزل بايد انجام بدهند مطلع هستند (به نكات مهم 2-12 نگاه كنيد)؟

4- آيا كاركنان بهداشتي بويژه در اردوگاه هاي بيماران وبايي در مورد دستكاري و جابجائي اجساد، خوب تربيت شده اند (به نكات مهم 2-12 نگاه كنيد)؟

توصيه هاي مفيد براي افزايش آمادگي

قبل از فصل وبا يكسري از توصيه هاي ساده و اساسي به افراديكه ممكن است اجساد را دستكاري كنند بايستي داده شود.

نكات مهم

1- 12 : توصيه هائي براي خاكسپاري

خاكسپاري افرادي كه از وبا يا به هر علت ديگري در يك جامعه مبتلا به وبا مي ميرند مي تواند سبب گسترش همه گيري شود. در مهماني هاي مجالس درگذشتگان كه نمي توان آن را لغو كرد قبل از تهيه و توزيع غذا شستن دقيق دستها با صابون و استفاده از آب تميز ضروري است. حضور برنامه ريزي شده كاركنان بهداشتي در مجالس بزرگداشت درگذشتگان مي تواند در نظارت و رعايت اقدامات بهداشتي مفيد باشد.

2- 12 : توصيه هائي براي دستكاري اجساد

اطمينان از ضدعفوني اجساد با محلول كلر 5/0 درصد بسيار مهم است. (به پيوست 4 نگاه كنيد). براي حمل اجساد بيماران وبائي، اجساد بايستي بدقت پيچيده شده و حاملين اجساد بايستي از دستكش استفاده كنند. اگر ممكن باشد بايستي از تماس فيزيكي بين خانواده و جسد جلوگيري شود. اگر اين مسئله غيرممكن باشد به خانواده بايد آگاهي داده شود كه نكات زير مورد نياز است :

- شستن دستها با صابون بعد از لمس جسد

- پرهيز از قرار دادن دستها در دهان بعد از لمس جسد

- لباس ها و رختخواب فرد مرده را قبل و بعد از شستشوي معمولي با قرار دادن در آب جوش به مدت 5 دقيقه و يا خشك كردن كامل در معرض آفتاب ضدعفوني كنيد.

افراديكه بدن مرده را شسته و آماده دفن مي كنند بايستي :

- دستكش، پيشبند و ماسك بپوشند

- بدن مرده را با كلر5/0 درصد تميز كنند

- دهان و مقعد مرده را با پنبه خام خيس شده در محلول كلر پر كنند

- براي نگهداري دهان در حالت بسته سر مرده را باندپيچي كنند.

- روده ها را تخليه نكنند.

برچسب ها : 

 بیماریهای منتقله از آب و غذا