6- پيامهاي کليدي براي آموزش بهداشت

ضميمه 6

غذايتان را بپزيد، آبتان را بجوشانيد، دستهايتان را بشوئيد

1- بهداشت فردي

- دستهايتان را با صابون، خاکستر يا آب ليمو بشوئيد.

- قبل از پختن

- قبل از خوردن و قبل از تغذيه کودک

- بعد از اجابت مزاج کردن و يا بعد از دستشوئي کودکان

- تمام قسمتهاي دستهاي تان را بشوئيد، جلو، پشت و بين انگشتان و زير ناخنها.

- براي دفع مدفوع از توالت استفاده کنيد.

- توالت را تميزنگهداريد.

2- غذا

- غذاي خام راکاملاًبپزيد

- غذاهاي پخته شده را فوراً بخوريد.

- غذاي پخته شده را به دقت در يخچال ذخيره نمائيد.

- غذاي پخته شده را مجدداً به طور کامل حرارت دهيد.

- از تماس بين غذاي پخته شده و خام جلوگيري کنيد.

- ميوه ها و سبزيجات را پوست کنده و بخوريد.

- تمام سطوح آشپزخانه را تميز نگهداريد.

- تخته برش آشپزخانه را به ويژه با آب و صابون به خوبي بشوئيد.

3-آب آشاميدني سالم

- حتي اگر آب صاف و تميز باشد، ميتواند داراي ميکرب وبا باشد.

- قبل از نوشيدن آب آنرا بجوشانيد يا محلول کلر به آن اضافه کنيد.

- آب آشاميدني را در يک ديگ يا سطل تميز و داراي پوشش و يا در ساير ظروف با يک دهانه کوچک و درب دار نگهداري کنيد. آنرا در عرض 24 ساعت بعد از جمع آوري مصرف کنيد.

- آب را از ظرف محتوي آب در يک فنجان بريزيد، فنجان را در ظرف محتوي آب فرو نکنيد.

- اگر فرو کردن فنجان داخل ظرف آب اجتناب ناپذير باشد، از يک فنجان يا ظرف دسته دار استفاده کنيد.

4- چاهها

- در داخل يا نزديک يک منبع آب آشاميدني ادرار يا اجابت مزاج نکنيد.

- در داخل منبع آب آشاميدني شستشو نکنيد، يا لباسها، ديگ ها و وسايل آشپز خانه را در آن نشوئيد (جوي، رودخانه يا حوضچه آب)

- دهانه چاههاي روباز، زمانيکه استفاده نميشوند، براي جلوگيري از آلوده شدن آنها بايد پوشانده شوند.

- سطل هاي نگهداري آب وقتيکه استفاده نميشوند، بايد آنها را از جائي آويخت، آنهارا نبايد در سطح کثيف رها کرد.

- اطراف چاه يا تلمبه دستي را بايد تميز نگه داشت.

- اطراف منبع آب را از آب راکد و پس مانده پاک کنيد.

5- افراد مبتلا به اسهال

- بزرگترين خطر وبا از دست دادن آب بدن مي باشد.

- سريعاً عمل کنيد، دچار هراس نشويد.

- يک محلول مايع درماني خوراکي نمک را که از آب سالم تهيه شده است بنوشيد (آب جوشيده يا کلرينه)

- فوراً به يک مرکز بهداشتي برويد، به خوردن مايع درماني خوراکي در طول راه ادامه دهيد.

6- مراقبت از بيمار

- بعد از مراقبت از بيمار و تماس با مدفوع، مواد استفراغي و يا لباسهاي او، دستهايتان را بشوئيد.

- از آلوده کردن منبع آب با شستن لباسهاي بيمار در آن خودداري کنيد.

- مدفوع و مواد استفراغي يک بيمار وبائي را ميتوان با آغشتن آنها به مواد گندزدا (براي مثال کرزول يا
اسيد کرسيليک) ضد عفوني نمود.

- لباس ها، ملحفه ها و روبالش هاي بيمار را با محلول کلر (%5) يا جوشاندن آنها در آب جوش يا بعد از شستن و خشک کردن آنها در مقابل نور خورشيد ضد عفوني کنيد.

 بیماریهای منتقله از آب و غذا