تحلیل شاخص های گروه بهداشت دهان و دندان در سال 1388

توزیع دهانشویه به دانش آموزان :

به علت عدم تهیه و تامین دهانشویه سدیم فلوراید توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1388  در استان آذربایجان شرقی دهانشویه  توزیع نگردید. به جای دهانشویه سدیم فلوراید ،  فلورایدتراپی با ژل در مراکز بهداشتی و درمانی توسط دندانپزشکان به کودکان زیر 12 سال مراجعه کننده انجام شد.تعداد کودکان زیر 12 سال فلورایدتراپی شده 12523 نفر می باشد. 

خدمات بهداشت دهان و دندان ارایه شده در مراکز بهداشتی و درمانی  :

برای خدمات دندانپزشکی ارایه شده در مراکز بهداشتی و درمانی بر اساس زمان مورد نیاز برای انجام  هرخدمت ،  استانداردی تعیین و تعریف شده است که به صورت میانگین درصدهای انجام شده از استاندارد پیش بینی شده به شرح زیر می باشد.

معاینه انجام شده توسط دندانپزشکان 118% استاندارد انجام معاینه برای هر روزکارکرد 3 نفر می باشد.

کشیدن دندان توسط دندانپزشکان  86% استاندارد انجام کشیدن دندان برای هر روزکارکرد 3مورد  می باشد.

ترمیم  دندان توسط دندانپزشکان 46 %  استاندارد انجام ترمیم برای هر روزکارکرد یک مورد می باشد.

جرمگیری توسط دندانپزشکان  36%  استاندارد انجام جرمگیری برای هر روزکارکرد یک مورد می باشد.

فلورایدتراپی  توسط دندانپزشکان 33 %  استاندارد انجام فلوراید برای هر روزکارکرد 2.5 مورد می باشد.

فیشورسیلانت تراپی  توسط دندانپزشکان  31%  استاندارد انجام فیشورسیلانت تراپی  برای هر روزکارکرد 0.75 مورد می باشد.

پالپتومی توسط  دندانپزشکان  22%  استاندارد پالپتومی  برای هر روزکارکرد 0.25 مورد می باشد.

کل خدمات بهداشت دهان و دندان توسط دندانپزشکان  71%   استاندارد کل خدمات ارایه شده توسط دندانپزشکان در هر روزکارکرد 11.5 خدمت می باشد.

درصد جلسات آموزشی برگزار شده توسط دندانپزشکان  93%  استاندارد جلسات آموزشی برگزار شده به ازای هر 8 روزکارکرد یک جلسه آموزشی می باشد.

در مراکز بهداشتی و درمانی با امکانات و تجهیزات موجود امکان ارایه خدمات معاینه ، کشیدن دندان و فلورایدتراپی مقدور می باشد.

ارایه سایر خدمات ( ترمیم ، فیشورسیلانت و جرمگیری ) با امکانات و پرسنل موجود به علل زیر عملی نمی باشد:

نداشتن انگیزه کاری در دندانپزشکان شاغل در سیستم

فرسوده و اسقاطی بودن تجهیزات دندانپزشکی

عدم مراجعه بیماران به مراکز بهداشتی و درمانی

نداشتن دستیار در واحدهای دندانپزشکی

پیشنهاد برای برای مداخله در موارد عدم موفقیت : خرید خدمت از بخش خصوصی / واگذاری خدمات بهداشت دهان و دندان /

برچسب ها : 

 بهداشت دهان و دندان