کمیته ها

نام کمیته

وظایف

معاونت متولی

سیاستگذاری

·  تدوین ساختار مدیریتی برنامه ، شرح وظایف ستادها و کمیته ها و تعیین ارتباطات دستگاههای مجری و همکار برنامه

·  طراحی مدل مدیریتی برنامه

·  تهیه دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی طرح

معاونت بهداشتی

ساختار

·  تدوین بسته های خدمتی مورد نیاز در کلیه سطوح

·  تدوین ضوابط طرح گسترش جدید و  استاندارد های واحدهای ارائه خدمات ( نیروی انسانی ، فضای فیزیکی ، تجهیزات ، اصول اداره و... )

·  تدوین روشهای ارائه خدمات سرپایی، بستری، دارو، پاراکلینیک و... ( فلوچارت های خدمتی )

معاونت بهداشتی

ارجاع

·  تعیین نحوه ارتباطات بین واحدها ی ارائه کننده خدمت در سطوح و بخش های مختلف (بهداشت ، درمان ، آموزش و پژوهش ) و   شرح وظایف مربوطه

·  تعیین ضوابط ارجاع در سطوح مختلف

معاونت درمان

گایدلاین

·  تدوین گاید لاین ها ی بیماریها

معاونت آموزشی

آموزش

·  طراحی و اجرای نظام آموزش و تربیت دانشجویان با رویکرد پزشک خانواده

·  طراحی نظام جامع آموزش ( مدیریتی و کارکنان )

·  اجرای برنامه آموزش تخصص پزشک خانواده

معاونت آموزشی

اقتصاد سلامت

و

منابع

·  تعیین میزان هزینه خدمات در بخش ها ( سرپایی ، دارو ، پاراکلینیک و ... ) و سطوح مختلف ( اول ،دوم وسوم )  در مناطق شهری و روستایی استان

·  تعیین میزان سرانه و تعرفه های خدمات

·  تعیین روشهای پرداختی مناسب برای کلیه بخش ها و سطوح

·  تعیین میزان هزینه اثربخش بودن برنامه

·  برآورد اعتبار و منابع مورد نیاز جهت اجرای برنامه

·  تجمیع منابع موجود برای اجرای برنامه و تعیین میزان فرانشیز خدمات

·  تامین منبع مورد نیاز( مالی ،نیروی انسانی، تجهیزات و...)

·  تهیه دستورالعمل نحوه واگذاري خدمات و قرارداد های مورد نیاز

معاونت پشتیبانی

فن آوری

اطلاعات

·  تامين امكانات نرم افزاري ، سخت افزاري و شبكه ارتباطي مناسب

·  طراحی نظام مديريت اطلاعات و گردش كار در سطوح مختلف بصورت paperless

·  برقراری شبکه ارتباطی مناسب بین واحدهای ارائه کننده خدمات و ستاد

 

معاونت پژوهشی

پایش و

ارزشیابی

·  طراحی و اجرای نظام پایش و ارزشیابی بر اساس عملکرد

·   تهیه شاخص ها و چک لیست های مربوطه

·  طراحی و اجرای نظام اعتبار بخشی مراکز متولی اجرای پزشک خانواده

معاونت بهداشتی

فرهنگ سازی

 و  اطلاع رسانی

·  تدوین بسته فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی به تفکیک گروههای هدف

·  اطلاع رسانی برنامه از طریق رسانه ها و سایر روش های آموزشی

روابط عمومی

 دانشگاه