نیروی انسانی

 

تعداد کل پرسنل مجتمع سلامت

عنوان پرسنل

مرکز سلامت ( 12000 نفر )

ستاد مجتمع

مدیریت

-

1

پزشک عمومی

4

1

بهداشت محیط و حرفه *

1

1

جمعیت,خانواده

4

1

مدارس و بهبود تغذیه

-

1

سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

-

1

مشاوره تغذیه

-

1

مشاوره روانشناسی

-

1

دندانپزشک

-

1

بیماری هاو خودمراقبتی

-

1

آمار

-

1

متخصص زنان

-

1

متخصص کودکان

-

1

متخصص داخلی

-

1

متخصص روانپزشک

-

1

امورعمومی

-

1

پذیرش وخدمتگزار

-

2

*در صورت وجود کارگاه ___________ بیش از  _________ تعداد , یک نفر کارشناس بهداشت محیط و حرفه  اضافه میگردد