هرم سنی استان آذربایجان شرقی

هرم سني جمعیت استان آذربایجان شرقی به هزار نفر در سال 1385

هرم سني جمعیت شهری استان آذربایجان شرقی به هزار نفر در سال 1385

هرم سني جمعیت روستایی استان آذربایجان شرقی به هزار نفر در سال 1385

 

 شاخص های جمعیتی