برنامه های آموزشی گروه
 

شاخص های فرایندهای گروه بهداشت دهان و دندان

 

شاخص گروه هدف

درصد

درصد معاینه

کودکان زیر 6 سال

2 %

کودکان 6 تا 12 سال

4/6 %

مادران باردار

97/27 %

درصد خدمات ترمیمی

کودکان زیر 6 سال

06 /0 %

کودکان 6 تا 12 سال

58/0 %

مادران باردار

34/4 %

درصدحذف دندان غیر قابل نگهداری

کودکان زیر 6 سال

35/0 %

کودکان 6 تا 12 سال

81/1 %

مادران باردار

64/1 %

درصد جرمگیری

مادران باردار

19/9 %

درصد فلوراید تراپی

کودکان زیر 6 سال

90/0 %

کودکان 6 تا 12 سال

42/3 %

درصد فیشورسیلانت

کودکان زیر 6 سال

06/0 %

کودکان 6 تا 12 سال

81/0 %

گروه هدف تحت پوشش 598838 نفر (شامل 253424 نفر کودک زیر 6 سال – 312040 نفر کودکان 12 تا 6 سال و 33374 نفر مادر باردار) می باشد. گروه هدف توسط 85 نفر دندانپزشک و بهداشتکار دهان و دندان در 95 مرکز بهداشتی درمانی دارای امکانات دندانپزشکی تحت پوشش قراردارند.

برنامه های جدید یا مداخله ای گروه بهداشت دهان و دندان برای سال بعدی:

تاکید بر اجرای برنامه های پیشگیری به شرح زیر:

1 - فلوراید تراپی دانش آموزان زیر 12 سال.

2 – فیشورسیلانت دانش آموزان 6 تا 12 سال.

3 – حذف دندان عفونی غیرقابل نگهداری در کودکان زیر 12 سال

 آشنایی با گروه
 
 تحقیقات