شاخص های زیج حیاتی

 
روندشاخصهای سلامت مناطق روستایی دارای خانه بهداشت براساس زیج حیاتی سال 1397-1393
 
عنوان شاخص 1393 1394 1395 1396 1397
ميزان  موالید خام در هزار نفر 19.21 19.22 19.16 18.42 16.76
رشد طبيعي جمعيت در هزار نفر 1.41 1.4 1.37 1.3 1.13
باروري عمومي 71.42 72.47 73.68 71.9 66.14
باروري كلي 2.22 2.3 2.39 2.4 2.25
ميزان مرگ و میر نوزادان در هزار تولد زنده 6.75 5.83 6.93 6.32 6.71
ميزان مرگ و میر زیر یکسال  در هزار تولد زنده 10.95 9.39 10.56 11.23 10.93
ميزان مرگ و میر زیر 5 سال در هزار تولد زنده 13.36 12.33 13.49 13.12 12.66
ميزان مرگ  و میر خام در هزار نفر 5.09 5.21 5.46 5.45 5.47
نسبت مرگ  مادران از عوارض بارداری و زایمان در یکصد هزار تولد زنده 20.55 20.63 26.65 35.46 9.2

 

روندشاخصهای سلامت مناطق روستایی دارای خانه بهداشت براساس زیج حیاتی:87 - 92

 

عنوان شاخص

1387

1388

1389

1390

1391

1392

ميزان  موالید خام در هزار نفر

18

18.24

18.25

18.85

18.76

18.78

رشد طبيعي جمعيت در هزار نفر

10.28

10.33

10.28

10.35

10.37

10.35

باروري عمومي

63.78

64.77

65.08

67.32

67.76

68.89

باروري كلي

1.89

1.94

1.94

2.01

2.04

2.11

ميزان مرگ و میر نوزادان در هزار تولد زنده

10.75

8.11

7.59

7.28

6.58

6.22

ميزان مرگ و میر زیر یکسال  در هزار تولد زنده

15.16

12.72

12.22

11.76

11.11

10.65

ميزان مرگ و میر زیر 5 سال در هزار تولد زنده

18.46

15.23

14.98

14.80

14.56

13.24

ميزان مرگ  و میر خام در هزار نفر

5.15

4.89

5.37

5.31

5.04

5.31

نسبت مرگ  مادران از عوارض بارداری و زایمان در یکصد هزار تولد زنده

15.21

20.04

10.06

14.46

19.48

21.09


روندشاخصهای سلامت مناطق روستایی دارای خانه بهداشت براساس زیج حیاتی:86 - 78

 

شاخص سلامت

سال

78

79

80

81

82

83

84

85

86

ميزان  موالید خام در هزار نفر

16.43

16.22

16.64

16.21

16.26

16.51

16.89

17.6

17.17

رشد طبيعي جمعيت در هزار نفر

11.94

11.62

12.04

11.3

11.1

11.5

11.7

12.4

11.79

باروری عمومی

66.38

63.97

64.38

61.56

60.6

60.43

60.97

62.5

60.64

باروری کلی

2.03

1.95

1.97

1.87

1.85

1.84

1.83

1.8

1.81

ميزان مرگ و میر نوزادان در هزار تولد زنده

18.78

19.42

17.1

16.08

15.82

11.59

11.81

11.3

12.36

ميزان مرگ و میر زیر یکسال در هزار تولد زنده

27.11

27.74

23.51

22.03

23.52

18.51

17.67

17.5

18.24

ميزان مرگ و میر زیر 5 سال در هزار تولد زنده

31.92

30.02

27.95

25.19

27.05

22.3

20.89

21.2

21.46

ميزان مرگ  و میر خام در هزار نفر

4.49

4.61

4.6

4.88

5.1

4.96

5.1

5.2

5.38

نسبت مرگ  مادران از عوارض بارداری و زایمان در یکصد هزار تولد زنده

37.87

27.19

21.18

21.81

30.62

21.98

5.37

36.31

32

روندشاخصهای سلامت مناطق روستایی دارای خانه بهداشت براساس زیج حیاتی:77 - 69

شاخص سلامت

سال

69

70

71

72

73

74

75

76

77

میزان موالیدخام در هزار نفر

28.77

25.87

23.62

21.01

20.04

18.7

17.01

16.18

16.39

رشد طبیعی جمعیت در هزار نفر

23.89

20.97

19.26

16.38

15.45

13.76

12.74

11.74

11.99

باروری عمومی

132.5

152

111.1

102.1

95.28

86.93

72.35

66.78

67.66

باروری کلی

4.78

4.18

3.73

3.16

2.88

2.62

2.65

2

2.08

ميزان مرگ و میر نوزادان در هزار تولد زنده

24.94

23.79

22.25

23.51

19.8

20.26

21.65

22.19

17.9

ميزان مرگ و میر زیر یکسال در هزار تولد زنده

50.75

49.55

37.32

37.27

33.41

35.18

31.16

33.48

25.49

ميزان مرگ و میر زیر 5 سال در هزار تولد زنده

59.2

56

45.75

45.72

41.04

43.32

38.27

41.22

30.43

ميزان مرگ  و میر خام در هزار نفر

4.87

4.9

4.35

4.64

4.59

4.94

4.27

4.44

4.41

نسبت مرگ  مادران از عوارض بارداری و زایمان در یکصد هزار تولد زنده

54.13

16.49

12.05

23.51

26.9

31.74

5.35

54.52

32.26

برچسب ها : 

 مرکز داده های سلامت