رقیه برنج فروش

مدرک تحصیلی : لیسانس

سمت : کارشناس آمورش سلامت

رشته تحصیلی : بهداشت و تربیت کودک

دانشگاه محل تحصیل : ترکیه ( دانشگاه حاجت تپه)

سابقه خدمت : 25 سال

سوابق مدیریتی
1. بهداشت خانواده شهرستان مرند
2. کارشناس مسئول آموزش سلامت بناب
3. کارشناس مسئول آموزش سلامت تبریز
4– کارشناس آموزش بهداشت استان

الف : دوره های علمی:
1 -  کارگاه آموزشی پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی عمومی
2 -  کارگاه روشهای توانمندسازی کارکنان و مردم
3 - سلامت دهان و دندان
4 - روشهای توانمندسازی کارکنان و مردم
5 - آموزش در شرایط بحران
6 - تکنیکها و روشهای یادگیری
7 - کارگاه دو روزه تربیت مربی دیابت
8 - هدفمند کردن یارانه ها
9 -  الگوی مصرف
10 - مدیریت برنامه های آموزش سلامت 2
11 - آشنایی با ارزشیابی آموزشی در آموزش سلامت
12 - اصول و روشهای جلب حمایتهای همه جانبه 3
13 - اصول و روشهای جلب حمایتهای همه جانبه
14 - تکنولوژی آموزشی
15 -خودمراقبتی 1
16 - کارگاه توجيهي برنامه هاي آموزش سلامت
17 - روش آموزش مشاركتي بزرگسالان
18 - کارگاه آموزش بهداشت درعمل
19 - کارگاه آموزشی ارتباطات در آموزش سلامت
20 -کارگاه آموزشی تکنیکها و روشهای یادگیری
21 - کارگاه مهارتهای آموزشی
22 - کارگاه آموزشی پویایی گروه
23  - تکنولوژی آموزشی
24 - کارگاه آموزشی اصول وتکنیک های نیاز سنجی در آموزش سلامت
25- کارگاه آموزشی مهارتهای آموزشی ( اصول ، مبانی وتئوریها )
26- کارگاه آموزشی برنامه ریزی در آموزش سلامت شیوه های آموزش سلامت
27 - کارگاه های آموزشی advocacy 

 
 آموزش بهداشت