گزارشات مرکز پایش سلامت

گزارش اول اردیبهشت 96 در سالن اجتماعات شماره 2 مرکز بهداشت استان

گزارش دوم مرداد ماه 96 در سالن ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گزارش سوم آذر ماه 96 در سالن اجتماعات شماره 2 مرکز بهداشت استان

گزارش چهارم تیر ماه 97 در سالن اجتماعات شماره 2 مرکز بهداشت استان