دکتر مجید کارآموز

نام و نام خانوادگی

مجید کارآموز

تحصیلات

دکترا

مسئولیت اداری

مشاور فنی معاونت بهداشت و رئیس گروه

شماره تماس

32330184-32330147

آدرس الکترونیکی