رقیه سلیمیکارشناس هماهنگی طرح گسترش :رقیه سلیمی مقدم 

 

نام و نام خانوادگی

رقیه سلیمی مقدم

تحصیلات

لیسانس

مسئولیت اداری

کارشناس تجهیزات و فضای فیزیکی

شماره تماس

32338311

آدرس الکترونیکی

Salami.mogadam@yahoo.com