آخرین اخبار واکسیناسیون کرونا

گزارش واکسیناسیون کووید- 19 به تفکیک استانها تا تاریخ 1400/09/12
گزارش واکسیناسیون کووید- 19 نظام آموزشی کشور تا تاریخ 1400/09/12
گزارش واکسیناسیون کووید- 19 به تفکیک استانها تا تاریخ 1400/09/24
گزارش واکسیناسیون کووید- 19 نظام آموزشی کشور تا تاریخ 1400/09/24
گزارش واکسیناسیون کووید- 19 به تفکیک استانها تا تاریخ 1400/09/26
گزارش واکسیناسون کووید 19 به تفکیک استان ها تا تاریخ 1400/09/16
خلاصه راهنمای مصرف واکسن ها 15-09-400

گزارش واکسیناسیون کووید 19 به تفکیک استان ها تا تاریخ 06/09/1400
گزارش واکسیناسیون کووید 19 به تفکیک استان ها تا تاریخ 03/09/1400
گزارش واکسیناسیون کووید 19 نظام آموزشی کشور تا تاریخ 01/09/1400
گزارش واکسیناسیون کووید 19 به تفکیک استان ها تا تاریخ 01/09/1400
گزارش واکسیناسیون کووید 19 به تفکیک استان ها تا تاریخ 28/8/1400
گزارش واکسیناسیون کووید 19 به تفکیک استان ها تا تاریخ 27/8/1400
گزارش واکسیناسیون کووید 19 به تفکیک استان ها تا تاریخ 25/8/1400

گزارش واکسیناسیون کووید 19 به تفکیک استان ها تا تاریخ 21/8/1400
گزارش واکسیناسیون کووید 19 به تفکیک استان ها تا تاریخ 20/8/1400
گزارش واکسیناسیون کووید 19 به تفکیک استان ها تا تاریخ 16/8/1400
گزارش واکسیناسیون کووید 19 به تفکیک استان ها تا تاریخ 14/8/1400
گزارش واکسیناسیون کووید 19 به تفکیک استان ها تا تاریخ 13/8/1400
خلاصه ثبت واکسن 8.02
خلاصه ثبت واکسن 8.01
خلاصه ثبت واکسن 7.30
خلاصه ثبت واکسن 7.29
خلاصه ثبت واکسن 7.27
خلاصه ثبت واکسن 7.26
خلاصه ثبت واکسن 7.25
خلاصه ثبت واکسن 7.24
خلاصه ثبت واکسن 7.23
خلاصه ثبت واکسن 7.22
خلاصه ثبت واکسن 7.19
خلاصه ثبت واکسن 7.18
خلاصه ثبت واکسن 7.17
خلاصه ثبت واکسن 7.16
خلاصه ثبت واکسن 7.15
خلاصه ثبت واکسن 7.14
خلاصه ثبت واکسن 7.13
خلاصه ثبت واکسن 7.11
خلاصه ثبت واکسن 7.10
خلاصه ثبت واکسن 7.9
خلاصه ثبت واکسن 7.7
خلاصه ثبت واکسن 7.6
خلاصه ثبت واکسن 7.5
خلاصه ثبت واکسن 7.4
خلاصه ثبت واکسن 7.3
خلاصه ثبت واکسن 7.2
خلاصه ثبت واکسن 7.1
خلاصه ثبت واکسن 6.31
خلاصه ثبت واکسن 6.30

 
 
1400.05.30
 
1400.05.29
 
1400.05.27

 
 
1400.05.26
 
1400.05.24
 
 
تاریخ 1400/05/21
 
تاریخ 1400/05/20
 
تاریخ 1400/5/18
تاریخ 1400/5/18
تاریخ 1400/5/17