برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

گروه دارو و آزمایشگاه

 گزارش 10ساله گروه كارشناسان دارو و آزمايشگاه

1 ـ جدا شدن امورداروئي بهداشت استان از درمان (مديريت داروئي وقت )

2- ايجادانبارداروئي مستقل وبرنامه ريزي براي خريد

3- هماهنگي باشركتهاي داروئي جهت تامين به موقع درخواستهاي داروئي استان

4- اخذاعتبارداروئي وخريددارو طبق اعتبار تعيين شده

5- تامين يك دستگاه كامپيوتروهماهنگي بابرنامه نويس درتدوين برنامه داروئي استان

6- مكانيزه نمودن امورداروئي استان ( صدورحواله استخراج درصدتوزيع به روزنمودن موجودي كامپيوتر با انبارداروئي )

7- توزيع داروهاي مورد نياز شهرستانها ( مراكزبهداشتي درماني شاخه بهداشت خانه هاي بهداشت ) و خانه بهداشت كارگري و طرح هاي دردست اجرا ازجمله : عفونتهاي حادتنفسي بهداشت روان- فشارخون - ARI

8- استخراج قبض انبار و پيگيري پرداخت اسناد داروهاي خريداري شده ازذيحسابي مركز بهداشت استان

9- اخذمجوزگزينش دارويار

10-گزينش 116 نفرديپلم براي كذرانيدن دوره اروياري

11-تنظيم برنامه آموزشي وانتخاب مدرسين موردنياز

12-برگزاري 300 ساعت دروس تئوري وعملي به 116نفرافرادگزينش شده درمركزبهداشت استان

13- برگزاري آزمون وقبولي 113نفرو صدور گواهي به قبول شده گان واعزام به محل هاي خدمت طبق پستهاي احرازشده ( 75 نفر مراكزبهداشتي درماني وبيمارستان و38نفراردبيل )

14- برگزاري كارگاههاي آموزشي درشهرستانها

15-آزمايشگاههامراكزبهداشتي درماني تحت نظارت اداره امورآزمايشگاههاي استان بود

سال 1377

1 ـ اجراي برنامه خريد غير متمركز دارو ومواد آزمايشگاهي درشهرستانها(مستقل شدن امورآزماشگاههاي مراكزبهداشتي درماني ازاداره امورآزمايشگاههاي استان ازسال 74)

2- تشكيل جلسه باروساي شبكه هاي بهداشتي درماني وشركتهاي داروئي ومديريت داروئي واخذموافقت جهت اجراي خريدغيرمتمركزدارووآزمايشگاه

3 ـ تخصيص اعتبار مورد نياز شهرستانها براي خريد بر اساس آمار وعملكردجمع آوري شده

4 ـ كسب مجوز دوره آموزشي و معرفي تكنسينهاي آزمايشگاهي دوره نديده جهت گذرانيدن دوره هاي آموزشي به دانشكده پيراپزشكي

5 ـ بكارگيري نيروهاي طرحي پرستار ـ ماما در داروخانه هاي مراكز بهداشتي با توجه به كمبود كادر

6 ـ برنامه ريزي مدون جهت اعزام نيروهاي طرحي وپيام آور به آزمايشگاههاي تابعه

7 ـ برنامه ريزي جهت گسترش آزمايشگاهها با ملحوظ داشتن محروميت منطقه

9 ـ اجراي طرح تالاسمي در مزدوجين

10 ـ راه اندازي آزمايشات مورد نياز تالاسمي در آزمايشگاههاي مركزي شهرستانها

11- چاپ وتوزيع اتيكت داروئي جهت نصب درقفسه هاي داروئي ودرج مشخصات دارو- تاريخ انقضاء

12- برگزاري برنامه آموزشي به مسئولين داروئي و آزمايشگاهي جهت اولويت بندي و نحوه خريد و توزيع دارو و مواد آزمايشگاهي

13- الزام شهرستانهاجهت تنظيم جدول زمانبندي براي جمع آوري وتوزيعبه موقع داروبه واحدهاي تابعه (حداكثرزمان موردتوافق ازفاصله درخواست تاتحويل 10روز)

14- هماهنگي باشركتهاي پخش استان جهت تخصيص نصف داروهاي موجودي به بهداشت وارسال داروهاي درخواستي شهرستانهابه انبارهرشهرستان

15- برنامه ريزي پرداخت اسنادفاكتورهاي خريداري شده باذيحسابي وشركتهاي داروئي ( حذاقل زمان پرداخت سه ماه بعدازتحويل داروبه انبارشهرستان )

سال 1382

1ـ پيشنهادتخصيص اعتبارتعريف شده به شهرستان

2- استخراج واعلام الگوي تعريف شده جهت خريدوذخيره دارودرانبارستادومراكزبهداشتي ودرماني و خانه هاي بهداشت

3- بررسي فاكنورهاي خريددارووآزمايشگاه وارائه پس خوراند لازم جهت بهينه كردن نحوه خريد

4- استانداردسازي 95% انبارهاي داروئي شهرستانها

5- استخراج چك ليست نظارتي وپايش شهرستانهاطبق چك ليست

6- پايش ونظارت بركنترل كيفي و انجام آزمايشات طبق پروتكل ها

7ـ برگزاري كارگا ههاي آموزشي(10 موردمسئولين داروئي و5 موردمسئولين آزمايشگاهي )

8- تدوين وچاپ جزوه مديريتي وآموزشي ونظارتي فرآيندهاي امورداروئي – مراكزبهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت دركميته داروئي استان

9 ـ شركت در كارگا هها و هما يشهاي كشوري

 

 

گروه آزمایشگاه

توضیحات

سال 1372

سال 1377

سال 1382

اعتبار تخصيصي به آزمايشگاه

آزمايشگاههاي مراكز بهداشتي تحت نظارت معاونت درمان بوده است

000/500/655

000/000/842

كل درآمد آزمايشگاه

//

000/436/646/3

000/809/074/6

نقدي

//

000/044/125/2

000/223/913/2

رايگان

//

000/392/521/1

000/586/161/3

خريد مواد آزمايشگاهي از شركتها

//

000/000/604

000/000/820

مكانيزه نمودن پذيرش آزمايشگاههاي مركزي شهرستانها

//

22%

63%

تعداد آزمايشگاه فعال

//

68

64

تعداد پرسنل موجود

//

138

136

تجهيزآزمايشگاههاي شهرستانها به سل كانتر جهت اجراي برنامه كشوري تالاسمي

//

5

17

تعداد نظارتهاي انجام گرفته

//

20

27

تعدادكارگاههاي برگزارشده

//

7

6

اعتبار تخصيصي به آزمايشگاه

آزمايشگاههاي مراكز بهداشتي تحت نظارت معاونت درمان بوده است

000/500/655

000/000/842

10-تدوين وچاپ فرآيندهاي كليه بخشهاي آزمايشگا ههاي بهداشتي استان(دركميته آزمايشگاه)

11 ـ تدوين وچاپ چك ليست نظارتي آزمايشگا ههاي مراكز بهداشتي استان

12 ـ تدوين 9 جزوه آموزشي براي آزمايشگا ههاي بهداشتي

13 ـ افزايـش سطح آگاهي پرسنل آزمايشـگاهي مراكز بهداشـتي در خصوص انجـام صحيح و دقيق آزمايشات بهداشتي همچون ( آب و فاضلاب ـ سل ـ تالاسمي ـ التور و ... )

14 ـ افزايش سطح آگاهي پرسنل آزمايشگاهي مراكز بهداشتي درخصوص دستگاههاي مورد استفاده از نظر :

الف ) صحت و دقت

ب ) كاليبراسيون دستگاهها

ج ) نحوه نگهداري آنها

د ) پيشگيري از موارد خطاهاي آزمايشگاهي

15- يكسان سازي انجام آزمايشات وانجام صحيح آنها در تمامي مراكـز آزمايشـگاهي تابعه بهداشت استان .

16ـ شفاف سازي مراحل انجام آزمايش و ارائه بهتر خدمات آزمايشگاهي .

17 ـ افزايش رضايتمندي كارشناسان شهرستانهابااستانداردسازي فرايندهاوفلوچارتهاي مربوطه .

18- اجراي طرح استئوپروز.

19- شركت دركارگاهها و همايشهاي استاني وكشوري

 

 

گروه دارو

توضیحات

سال 1372

سال 1377

سال 1382

اعتبار تخصيصي به دارو

اعتباردارو دقيقا مشخص نيست

000/695/445/4

000/000/605/9

خريدداروازشركتهاي پخش

000/428/696

000/610/951/3

000/000/721/8

سرمايه انبارهاي دارويي شهرستانها

نامشخص

000/000/982/1

000/000/987/3

داروي تحويلي به خانه هاي بهداشت

000/000/850/7

000/240/357/1

000/000/954/2

مكانيزه شدن واحددارويي

1

30%

97%

استاندارد سازي انباردارويي

صفر

45%

90%

تعداد نظارتهاي انجام گرفته

80

65

51

تعدادكارگاههاي برگزارشده

9

12

10

 آشنایی با گروه
 
 فرایندها
 
 عملکردها
 
 تحقیقات