برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

مراكز بهداشتي درماني شهري

 1- آمار و ايمن سازي

 

جمع 2 سال به بالا يك ساله 23 - 12 ماهه زير يكسال                    گروه سني

 آنتي ژن

48832 158 32 48642 ب . ث. ژ
48281     48281 پوليو 0
36169 200 53 35916 پوليو 1
35850 175 54 35621 پوليو 2
35982 230 132 35620 پوليو 3
38062 1028 37034   يادآور 1
42405 42405     يادآور 2
36030 126 29 35875 ثلاث 1
35784 151 49 35584 ثلاث 2
35884 192 126 35566 ثلاث 3
37926 973 36952   يادرآور 1
40342 40342     يادآور 2
48 21 2 25 توام خردسال 1
72 21 4 47 توام خردسال 2
102 29 5 68 توام خردسال 3
116 42 74   يادرآورد 1
1643 1643     يادآورد 2
38075 492 441 37142 سرخك 1
37235 765 36470   سرخك 2
52418 3446 28 48944 هپاتيت 1
38456 2910 66 35480 هپاتيت 2
39988 2432 434 37122 هپاتيت 3
48516 48516     مننژيت

 

2- آمار واكسيناسيون كزاز يا توام بزرگسال

 

جمع ساير گروه هاي جنسي و سني زنان باردار 
(23- 12 ماه )
   زنان غير باردار 
( 49-15 )
                 جنس و سن

 آنتي ژن

107598 67949 7205 32444 كزاز يا توام 1
60469 37324 6550 16595 كزاز يا توام 2
24526 4458 3763 16305 كزاز يا توام 3
19623 2806 3323 13494 كزاز يا توام 4
40166 19618 2889 17659 كزاز يا توام 5
 آشنایی با گروه
 
 فرایندها
 
 عملکردها
 
 تحقیقات