برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

معاونت بهداشت Health Vice-Chancellor

فهرست اصلی

اهداف و عملکرد گروه کارشناسان دارو و آزمایشگاه

 مقدمه

تامین داروهای اساسی و مواد اولیه آزمایشگاهی یکی از اجزاء مراقبت های اولیه بهداشتی بوده و تدارک و توزیع سریع صحیح و منطقی آنها در سطوح مختلف شبکه های بهداشتی درمانی از اهمیت ویژه ای برخودار می باشد. نبود و کمبود اقلام دارویی- مواد آزمایشگاهی- پرسنل استاندارد مورد نیاز از کارایی نظام بهداشتی درمانی در همه سطوح کاسته و موجب اخلال در امور جاری مراکز و خانه های بهداشت خواهد گردید. موانع عمده که در سیستم بهداشتی درمانی باعث نارسایی و ایجاد مشکل در ارائه نوع خدمات می گردد عبارتند از:

- نبود یک برنامه منظم و سیستماتیک جهت برآورد نیاز در سیستم بهداشتی

- نبود گردش کار صحیح در مورد نحوه تدارک صحیح دارو و مواد جهت مراکز و خانه های بهداشت

- نبود پرسنل مورد نیاز در داروخانه ها و آزمایشگاههای مراکز بهداشتی درمانی که این کمبود باعث سرگردانی بیماران مراجعه کننده و نهایتاً کاهش اعتماد مراجعین به مراکز ارائه خدمات و کاهش موقعیت اجتماعی کارکنان ارائه دهنده خدمات و بالاخره کاهش پوشش و بالطبع شاخص های بهداشتی خواهد شد.

راه کارهای اجرایی

با توجه به مشکلات فوق الذکر گروه دارو و آزمایشگاه در سال 76 برنامه های زیر را به مورد اجرا گذاشت:

1- اجرای برنامه خرید غیر متمرکز وارائه آموزش های لازم در جهت خرید غیر متمرکز که در مورد موارد آزمایشگاهی مدنظر قرار دادن کیفیت کالا و استاندارد بودن آنها از کارخانه های معتبر.

2- جمع آوری آمار و فعالیت های شهرستان ها جهت تخصیص اعتبار مورد نیاز برای خرید- مطابقت دادن فعالیت با کادر شاغل - مطابق دادن با مواد مصرف

3- اجرای برنامه های آموزشی در جهت توجیه طرح اولویت بندی توزیع دارو و آزمایشات بهداشتی

4- بالا بردن سطح معلومات کارکنان- استفاده از مواد اولهی جهت ساخت محلول ها و جایگزین نمودن آنها با کیت های تجاری تا حد ممکن

5- کسب مجوز دوره آموزشی و معرفی تکنیسین های دوره ندیده جهت گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز به دانشکده پیرانپزشکی

6- استفاده از نیروهای طرحی کارشناسان پرستاری جهت اداره داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی با توجه به کمبود و نبود دارویار در داروخانه که قبل از این طرح راننده و خدمتگزار داروخانه را اداره می نمودند.

7- استفاده از حداقل کادر مورد نیاز در آزمایشگاه ها و اعزام نیروهای طرحی و پیام آور بهداشتی کاردان های آزمایشگاه به مراکز بهداشتی درمانی روستایی

8- برنامه ریزی اصولی جهت گسترش آزمایشگاه ها با مد نظر قرار دادن محرومیت منطقه - بعد مسافت- جمعیت تحت پوشش و داشتن تسهیلات زایمانی

- درآمد داروخانه های تحت پوشش 225 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی با مشخصات کادری ( دارویار، کمک دارویار، بهیار، کمک بهیا، بهداشتیار، متصدی امور عمومی ، راننده ، مستخدم، سرایدار، پرستار طرح، کاردان ماما و آزمایشگاه ، بهورز ) با اعتبار تخصیصی 000/000/714/1 ریال در طول سال و در آمد نقدی 037/832/046/1 ریال، بیمه های 4 گانه 340/441/622 ریال، متفرقه ( شامل دندانپزشکی ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، تزریقات و پانسمان 949/593/255 ریال، لازم به توضیح است که اعتبار تخصیصی به خرید و توزیع شاخه بهداشتی و خانه های بهداشت ( رایگان ) منظور نگردیده است)

- با توجه به تغییر مکرر قیمت دارویی در نیمه دوم سال 76 و هماهنگی انجام گرفته شده با شرکت های دارویی انعکاس سریع تغییر قیمت انجام گرفته به واحدهای تابعه طبق فرم تنظیمی و به مورد اجراء گذاشتن در تحویل نسخ به مراجعین

- برآورد و اعزام پرسنل به آزمایشگاه های تحت پوشش مرکز بهداشت استان که با توجه به مشکلات اعتباری و کمبود پرسنل برنامه ریزی دقیق استفاده بهینه از کادر موجود و حداقل جذب نیروی طرحی و پیام آور بعمل آمد به طوری که آزمایشگاه های روستایی توسط یک نفر نیروی طرحی اداره می گردد و کلیه امورات آزمایشگاه مشتمل بر پذیرش بیماران، خون گیری، انجام آزمایشات ، اعلام نتایج و آمار دهی را به عهده داشته و مراکز بهداشتی درمانی را رفرانس که در هر شهرستان دایر می باشد حداقل نیروی مورد نیاز اعزام و اداره می گردد.

- در راستای اجرای خرید غیر متمرکز جهت کنترل خرید مواد و وسایل آزمایشگاهی و درصد جذب اعتبار تخصیصی مقرر گردید همه ماهه با ارسال فاکتورهای خرید انجام گرفته به همراه آمار فعالیت ماهانه آزمایشگاه های هر شهرستان کارشناسی بعمل آید و با توجه به فعالیت های ماهانه با ارسال پسخوراندهای مورد نیاز و راهنمایی لازم جهت خرید بهینه و جلوگیری از خرید های بی رویه و دپوی مازاد بر نیاز سرمایه های اعتبار تخصیصی به جریان بیفتد.

- با توجه به فعالیت تعدادی از مسئولین داروخانه طبق هماهنگی انجام گرفته شده جهت انگیزه دادن به کارمندان فعال و متعهد و تشویق کتبی با امضاء معاونت محترم امور بهداشتی بعمل آمد و در آخر سال طبق برنامه استانی از 20% کارمندان فعال شاغل در داروخانه تشویق به عمل آمد.

فعالیت ها

1- فعالیت های پشتیبانی

با توجه به اجرای طرح پزشک خانواده و از بین بردن محدودیت خرید ( فارماکوپه مراکز بهداشتی درمانی ) کلیه داروهای مورد نیاز درمراکز خریداری و طبق درخواست در اختیار واحدها قرار گرفت به طوری که هر واحد موظف گردید بیش از 60 روز و کمتر از 10 روز دارو در اختیار نداشته باشد. و به طبع آن به انبارهای دارویی نیز بخشنامه گردید که بیش از 4 ماه در انبار های دارویی دپو ننمایند تا باعث به جریان افتادن سرمایه دارویی و جلوگیری از رکود سرمایه در انبارهای دارویی شهرستان گردد.

- با توجه به تخصیص اعتبار مشخص به خرید داروهای مورد نیاز خانه های بهداشت و تاکید به وجود دارو در خانه بهداشت برنامه ریزی جمع آوری اصولی درخواست های خانه های بهداشت تحت پوشش هر مرکز و درخواست کلی از واحدهای دارویی شهرستان با هماهنگی کاردان های مربوطه و توزیع طبق جدول ارائه شده بعمل آمده تا طبق سیستم گسترش شبکه ، دارو به موقع و حداکثر نیاز به واحدها تحویل گردد که طرق فوق توسط فرم هر سه ماهه تحت کنترل می باشد.

- با توجه به گسترش مراکز بهداشتی و درمانی و کمبود شدید دارویار استفاده از پرستاران طرحی جهت اداره داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی برنامه ریزی گردید که در حال حاضر 11% داروخانه های مراکز توسط پرستاران اداره می گردد که اجرای طرح فوق با موفقیت توام بوده است.

- کنترل درآمد مراکز بهداشتی درمانی طبق برنامه ریزی بعمل آمده در بازدید شهرستان ها طبق فرم های ارسالی

- با توجه به دایر شدن شبکه بهداشتی درمانی شهرستان اسکو و آذرشهر جهت دایر نمودن واحد دارویی و انبار دارویی برنامه ریزی و بعد از مشخص شدن مسئول دارویی با اعزام کادر مورد نیاز توسط نیروهای طرحی و آموزش های لازم در رابطه با نحوه خرید دارو ، دپو و توزیع در شهرستان آذرشهر به اجراء گذاشته شد به طوری که در حداقل زمان انبار دارویی تشکیل و کلیه داروهای مورد نیاز طبق اعتبار تخصیصی خریداری و به کلیه واحدها توزیع گردیده و در مورد شهرستان ها اسکو با توجه به مشکلات و معضلات در دست اقدام می باشد.

2- فعالیت های اجرایی

- چاپ و تکثیر اتیکت دارویی و نصب به کلیه مراکز بهداشتی درمانی و انبار دارویی جهت کنترل هر چه بهتر تاریخ انقضاء و یکسان نمودن چیدن دارو در قفسه های دارویی

- تغییرات مورد نیاز در زیج کار و اهمیت دادن به نصب و کنترل آن در داروخانه های مراکز بهداشتی درمان و کنترل کلیه ستون های موجود در زیج و راهنمایی لازم در مورد نحوه تکمیل آن در واحدها

- رسیدگی به وضعیت انبارهای دارویی و پیگیری مکرر نواقصات از مسئولین شهرستان و اجباری نمودن نصب دماسنج، رطوبت سنج، هواکش و وسایل گرم کننده و سرد کننده با توجه به فصول در کلیه انبارهای دارویی شهرستانها

- کامپیوتری کردن واحد دارویی شهرستان ها جهت تسریع در اجرای توزیع ماهانه دارو در مراکز بهداشتی و درمانی و به حداقل رساندن فاصله زمانی درخواست و تحویل کمتر از 10 روز ( در شهرستان هایی که کامپیوتر را تهیه نموده اند ) طبق برنامه توسط برنامه نویس مرکز بهداشت استان ( جناب آقای مهندس خانی ) برنامه دارویی ضبط و فعالیت واحد فوق کامپیوتری گردید که با توجه به کمبود شدید کادر در واحدهای دارویی کمک شایانی در صدور حواله نموده است.

- برنامه بازدید از کلیه واحدها در طول سال و نحوه ارزشیابی طبق چک لیست، کنترل داروخانه از بعد موجودی و مصرفی و مطابقت دادن درآمد اعلام شده طبق فرم گزارش ماهانه، قیمت گذاری به نسخ ، نحوه آنالیز داروهای مصرفی روزانه کنترل تاریخ انقضاء ، زیج و کار و ...

- با توجه به اجرای طرح پزشک خانواده، گسترش آزمایشگاه های مراکز بهداشتی درمانی برنامه ریزی گردید به طوری که نقشه استانی تهیه و در مناطقی که در آنجا آزمایشگاه وجود داشته مشخص و با توجه به ساخت مراکز جدیدالحداث و مسافت آن از آزمایشگاه موجود و تعداد جمعیت تحت پوشش برنامه ریزی جهت گسترش آزمایشگاه های بعمل آمده به طوری که در شهرستان تبریز علاوه بر 9 آزمایشگاه موجود در سال 75 تعداد 2 باب آزمایشگاه در مراکز بهداشتی درمانی کوی فیروز و بنی شفیع دایر و تجهیز گردید.

- با توجه به دایر شدن شبکه بهداشتی درمانی شهرستان اسکو و آذرشهر برنامه ریزی جهت دایر نمودن آزمایشگاه با انتخاب مسئول جهت رسیدگی به امورات و هماهنگی با استان انتخاب گردید و آزمایشگاه ها به وسایل مورد نیاز برای اجرای طرح های بهداشتی راه اندازی شد.

- آمار کارکرد آزمایشگاه های تحت پوشش در جریان سال 76 به شرح ذیل می باشد:

با تعداد 107 نفر کادر ثابت و 63 نفر کادر غیر ثابت ( طرحی و پیام آور ) تعداد کل مراجعین در طول سال در کلیه واحدهای تحت پوشش استان 122/148 نفر و درآمد نقدی در طول سال 804/829/421/1 ریال و بهاء آزمایشات رایگان انجام شده که شامل کنترل زنان باردار، پاپ اسمیر، آب و فاضلاب، لام، مالاریا، لیشمانیا، آزمایشات مربوط به تشخیص سل و التور ) می باشد 338/149/893 ریال بوده است.

- برنامه ریزی بازدید کمی و کیفی از کلیه واحدها در طول سال و نحوه ارزشیابی کادر طبق چک لیست و کنترل مواد موجود درآزمایشگاه ها از بعد تاریخ انقضاء و کیفیت نگهداری و در صورت نیاز ارائه آموزش های لازم در نحوه اجرای آزمایشات بهداشتی درمانی

3- فعالیت های آموزشی

- اجرای طرح بتاتالاسمی مینور در متقاضیان ازدواج طبق برنامه کشوری وزارت متبوع که در این راستا راه کارهای زیر از بعد آموزشی به مورد اجراء گذاشته شد.

الف: اعزام 2 نفر کادر آزمایشگاه به عنوان رابط استانی به آزمایشگاه بوعلی تهران در راستای اجرای طرح فوق در تاریخ های 16-14/4/76 و 10-8/6/76

ب: برگزاری کارگاه آموزشی طرح فوق در تاریخ 29/6/76 لغایت 1/7/76 به پرسنل شاغل در آزمایشگاه های تحت پوشش استان

ج: برگزاری کارگاه آموزشی 2 روزه مورخه 6-5/9/76 با حضور استاد اعزامی از وزارت متبوع

د: تامین مواد و وسایل مورد نیاز طرح

هـ : راه اندازی آزمایش لوسموتیک فراژلیته، اندازه گیری HBA2  و اندازه گیری MCV در مراکز که مجهز به سل کانتر می باشد.

و: کنترل کیفیت آزمایشات مربوطه با هماهنگی بیمارستان شهید قاضی طباطبایی و سازمان انتقال خون ایران.

- ارتقاء بار علمی پرسنل شاغل در آزمایشگاه ها و رفع مشکل تخصیص پست. به طوری که طبق مذاکرات انجام گرفته با وزرات متبوع مجوز برگزاری دوره آموزشی تئوری و عملی تکنیسین های آزمایشگاه دوره ندیده کسب و بعد از برنامه ریزی با دانشکده پیرانپزشکی دوره فوق برگزار گردید به طوری که تعداد 13 نفر از تکنیسین های مراکز بهداشتی درمانی و 10 نفر از تکنیسین های بیماستان های تحت پوشش استان آموزش های تئوری و عملی را طبق برنامه مدون شده به مدت 6 ماه از تاریخ 15/9/76 لغایت 30/3/77 دیده که طرح فوق با توجه به گذراندن دوره های عملی اتمام دوره و آزمون اعلام نتایج تا سال 77 ادامه دارد.

برنامه های آموزشی واحد دارو و آزمایشگاه مرکز بهداشت استان در سال 1376 ( کلیک کن )

مشخصات کادر شاغل در داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در سال 1376 ( کلیک کن )

کل اعتبار تخصیصی جهت خرید دارو در واحدها تابعه استان ( کلیک کن )

کل اعتبار تخصیصی جهت خرید مواد آزمایشگاهی در واحدهای تابعه استان ( کلیک کن )

درصد جذب اعتبار تخصیصی جهت خرید دارو در شهرستانهای تابعه استان در سال 1376 ( کلیک کن )

درصد خرید شهرستانهای تابعه استان از شرکتهای دارویی درسال 1376 ( کلیک کن )

درصد جذب اعتبار تخصیص داده شده به آزمایشگاه های تابعه استان در سال 1376 ( کلیک کن )

 آشنایی با گروه
 
 فرایندها
 
 عملکردها
 
 تحقیقات