مدیریت فناوری داده های سلامت عملکرد

عملکرد گروه پژوهش ، فناوری و اطلاعات سلامت در سال 1387

این گروه در اردیبهشت سال 1387 با موافقت ریاست محترم مرکز بهداشت استان با ادغام سه فرایند اصلی توسعه پژوهش های کاربردی ، توسعه و نگهداری فناوری های اطلاعات و نظام اطلاعات مراقبتهای اولیه بهداشتی با 8 کارشناس تاسیس شد. این گروه فعالیت خود را با تدوین برنامه راهبردی سه ساله و برنامه عملیاتی سال 1387 آغاز نمود. پس از 11 ماه با تلاش کارشناسان گروه و همکاری نزدیک گروههای کارشناسی مرکز بهداشت استان ، دستاوردهای زیر به دست آمده است . قبل از ارائه گزارش خلاصه عملکرد گروه بر خود فرض می دانیم گه از کمکها و مساعدتهای ریاست محترم مرکز بهداشت استان ، مدیران گروههای محترم کارشناسی ، معاونت محترم اجرایی و کلیه کارشناسان آن معاونت ، کلیه کارشناسان محترم مرکز بهداشت استان و کارشناسان نظام اطلاعات شهرستانهای تابعه تشکر و سپاسگزاری نماییم.

کارشناسان گروه : دکتر فرح بخش ، خانمها ذاکری ، حکیمی ، مطلبی ، صادقیان ، یاری ، فرساد 

1. توسعه پژوهشهای کابردی

الف) بررسی اولیه 30 طرح تحقیقاتی

ب) تصویب اولیه 17 طرح تحقیقاتی

ج) تدوین دو پروپوزال تحقیقاتی

د) تعیین اولویت های پژوهشی

2. انتشار نتایج تحقیقات

الف) تدوین 3 مقاله

ب) مستند سازی طرح کاربردی

ج) شرکت در همایش های کشوری ( بیش از 10 خلاصه مقاله )

3. توانمند سازی نیروی انسانی

الف) برگزاری دو نشست آموزشی و توجیهی

ب) تدوین پروتکل آموزش کارشناسان نظام اطلاعات شهرستان

ج) نیاز سنجی آموزشی

4. مدیریت اتوماسیون اداری

5. توسعه و نگهداری سخت افزار

6. توسعه نظامهای اطلاعاتی

الف) طراحی و راه اندازی نظام اطلاعات آزمایشگاهی در قالب پروژه مشترک با گروه کارشناسی دارو و آزمایشگاه

ب) طراحی نظام اطلاعات مدیریت پزشک خانواده با مشارکت فعال گروه گسترش شبکه های بهداشتی و مدیر برنامه پزشک خانواده

ج) طراحی نظام اطلاعات پرونده خانوار با مشارکت بخش خصوصی

7. پیشرفت برنامه عملیاتی

الف) اتمام 12 فعالیت بر اساس برنامه زمان بندی شده ( 80 درصد برنامه)

ب) پیشرفت 80 درصدی دو فعالیت

ج) عدم شروع یک فعالیت اصلی

د) به پایان رسیدن 90 درصد برنامه پیش بینی شده

8. نوآوری و خلاقیت

الف) طراحی بخش " یک نگاه " سایت مرکز بهداشت استان

ب) طراحی نظام ارزشیابی صحت داده ها ی سلامت

9. دسترسی به شاخص های سلامت

الف) طبقه بندی شاخص های مراقبتهای اولیه بهداشتی

ب) تشکیل بانک اطلاعات مراقبتهای اولیه بهداشتی استان

پ) تشکیل سایت شاخصهای جمعیتی

ج) طراحی بانک اطلاعات شهرستانها

د) طراحی و اجرای سایت داده های سلامت

هـ) طراحی تابلوی عملکرد تیمهای سلامت با مشارکت گروههای کارشناسی

چ) انتشار نتایج طرحهای تحقیقاتی ملی در وب سایت

10. توسعه و به روز رسانی وب سایت

الف) طراحی بخش "یک نگاه " با هدف ارائه داده ها و اطلاعات مهم

ب) طراحی و اجرای سایت دانش سلامت

پ) طراحی و اجرای سایت مدیریت جامع کیفیت

ج) طراحی و اجرای سایت پزشک خانواده

د) طراحی و اجرای سایت پژوهش های کاربردی

هـ) طراحی و اجرای سایت داده های سلامت

چ) طراحی سایت توسعه نیروی انسانی

برچسب ها : 

 مدیریت فناوری داده های سلامت