مبحث نهم: توالت

ماده 36: تعداد توالت در كارگاهها با توجه به تعداد شاغلين آنها بشرح ذيل تعيين ميگردد:

 

حداقل 1 توالت

براي 9-1 نفر شاغل    

حداقل 2 توالت

براي 24-10 نفر شاغل 

حداقل 3 توالت

براي 49-25 نفر شاغل

حداقل 4 توالت

براي 74-50 نفر شاغل

حداقل 5 توالت

براي 100-75 نفر شاغل

و در كارگاههايي كه تعداد شاغلين آنها بيش از 100 نفر است به ازاء هر سي نفر اضافي حداقل يك توالت در نظر گرفته شود.

تبصره 1: در كارگاههاي صنفي با تعداد كاركنان كمتر از 3 نفر كه كارگران با 15 دقيقه پياده روي به توالت بهداشتي دسترسي دارند، داشتن توالت در محل كارگاه ضروري نيست.

تبصره 2: در كارگاههاي زيرزميني مانند معادن، كارفرما مكلف است با در نظر گرفتن فرايند كار ، توالت بهداشتي در نزديكترين قسمت به محل كار را فراهم نمايد.

ماده 37: در كارگاههايي كه كارگر زن نيز مشغول بكار است با توجه به تعداد آنها بايد توالت جداگانه ساخته شود.

ماده 38: شرايط و ضوابط بهداشتي توالتها بشرح زير است:

1- توالتها بايد در فاصله و محل مناسب از ساختمان كارگاه قرار داشته باشند.

2- ديوارها تا زير سقف كاشي،‌ بدون ترك خوردگي ، به رنگ روشن و قابل شستشو باشند.

3- سقف صاف، بدون ترك خوردگي ، برنگ روشن و قابل شستشو باشد.

4- كف مقاوم، صاف ، قابل شستشو و گندزدايي و ترجيحاً‌ از جنس موزائيك ، سنگ و امثالهم باشد.

5- كاسه توالت بايد برنگ روشن، صاف، بدون ترك خوردگي و قابل شستشو و گندزاديي باشد.

6- توالت بايد مجهز به سيفون باشد.

7- توالت بايد داراي شترگلو باشد.

8- حداقل عرض توالت 80 سانتيمتر و حداقل طول آن 1 متر باشد.

9- توالت بايد داراي شير آب با شيلنگ برداشت آب باشد.

10- توالت بايد داراي تهويه مناسب و روشنايي كافي باشد.

11- كليه پنجره ها بايد مجهز به توري ضد زنگ باشند.

12- درب توالت بايد مجهز به پشت بند درب باشد.

13- شستشو و ضدعفوني توالتها بايد بطور منظم انجام گيرد.

14- هر توالت بايد مجهز به سطل زباله درب دار،‌ زنگ نزن و قابل شستشو باشد.
 

 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.