مبحث دهم: دستشويي

ماده 39: تعداد دستشويي در كارگاهها با توجه به تعداد شاغلين آنها بشرح ذيل تعيين مي گردد:

 

حداقل 1 دستشويي

براي 15 - 1 نفر شاغل

حداقل 2 دستشويي

براي 30 - 16 نفر شاغل

حداقل 3 دستشويي

براي 50 - 31 نفر شاغل

حداقل 4 دستشويي

براي 75 - 51 نفر شاغل

حداقل 5 دستشويي

براي 100 - 76 نفر شاغل

و در كارگاههايي كه تعداد كاركنان آنها بيش از 100 نفر است بايد به ازاء هر 25 نفر اضافي حداقل يك دستشويي به آن اضافه شود. شرايط و ضوابط بهداشتي دستشويي ها بقرار ذيل است:

1- احداث دستشويي ها بايد در مجاورت نمازخانه، محل غذاخوري و توالت و در دسترس كارگران باشند.

2- دستشويي ها بايد داراي آب گرم و سرد باشند.

3- كاسه دستشويي بايد برنگ روشن، صاف و قابل شستشو باشد.

4- عرض دستشويي حداقل 60 سانتيمتر و طول آن 1 متر باشد. در مواردي كه دستشويي مشترك بجاي دستشويي انفرادي تعبيه مي شود هر 60 سانتيمتر و عرض دستشويي مشترك با يك شير جداگانه آبگرم و سرد، معادل يك دستشويي محسوب مي شود.

5- صابون و ترجيحاً‌ صابون مايع بايد در تمام اوقات در محل دستشويي وجود داشته باشد.

6- جهت خشك كردن دست وجود خشك كن الكتريكي يا حوله كاغذي ضروري است.

7- دستشويي بايد بدون ترك خوردگي و قابل شستشو باشد.

8- دستشويي بايد بطور مرتب شستشو و گندزدايي شود.
 

 بهداشت حرفه ای
 

برای باز کردن فایل های PDF ، بر روی منوی مورد نظر راست کلیک کرده و Save Target As را انتخاب کنید.