فرايند تامين ونگهداري تجهيزات

موارد مورد انتظار از واحد گسترش شهرستان:
-  خرید تجهیزات متناسب با اعتبارات تخصیص یافته و مطابق لیست توافق نامه انجام خواهد شد.
- تامین کامپیوتر برای تمام کاربران سامانه سیب در سال 97
- تشکیل سه ماهه کمیته تعمیرات و تجهیزات
- تدوین برنامه عملیاتی برای فرآیندهای تامین تجهیزات در سال 97
- تامین تجهیزات طبق فلوچارت ارائه شده
- برنامه ریزی برای تجهیز واحد های در حال احداث از منابع موجود در شهرستان
- نصب تابلوهای راهنما طبق فرمت ارسالی برای تمام واحدهای شهرستان
- نصب فایل تحلیل تجهیزات سال 97مختص هر واحد در کامپیوتر مربوطه و تکمیل سه ماهه آن
- نصب جزوه آشنایی با نحوه نگهداری و استفاده از تجهیزات در واحدها
- برگزاری دوره های CPR در بدو خدمت و بصورت دوره ای برای اعضا تیم سلامت
- ارسال سه ماهه تامین تجهیزات بر اساس فرمت توافق نامه
-برنامه ریزی برای رفع نقاط ضعف اعلام شده درپسخوراند بازدیدکارشناسان استانی درعرض یکماه پس از دریافت   پس خوراندوپی گیری موارد تابهبود وضعیت واعلام نتیجه به استان
-مستند سازی نقاط قوت وضعف برنامه
- تحلیل روند برنامه ها
 
 

 آشنایی با گروه